Juli 2009

Kystverket følger opp grunnstøting ved Langesund

Det Panama-registrerte lasteskipet «Full City» gikk like etter midnatt på grunn utenfor Langesund i Telemark. Kystverket har det statlige ansvaret ved akutt forurensning. De har... 31.07.09

Nye målemetoder gir bedre miljøkunnskap

For å få mer nøyaktig informasjon om miljøgifter i elver, har SFT bedt NIVA (Norsk institutt for vannforskning) utvikle og teste nye og eksisterende målemetoder. Metodene kan... 24.07.09

Xstrata Nikkelverk godtek førelegg

SFT melde i mars i år Xstrata Nikkelverk AS i Kristiansand til politiet for utslepp av 0,5–1,3 kubikkmeter konsentrert svovelsyre til sjøen. Nikkelverket har no godteke førelegg... 22.07.09

Kommunene må planlegge for ren luft

Barnehager, skoler og boliger bør ikke bygges nær trafikkerte veier som forurenser luften. For å hindre at dette skjer, foreslår SFT nye retningslinjer for planarbeid i byer og... 18.07.09

God økonomiforvalting i SFT

Riksrevisjonen har også for 2008 utført revisjon utan vesentlege merknader til SFT sitt statsrekneskap. 17.07.09

Ein milestolpe for avfallshandteringa

16. juli 2009 er siste frist for at norske avfallsdeponi skal oppfylle nye og strengare miljøkrav. Det er ein milestolpe etter eit tiår med stor satsing på miljøtenleg... 16.07.09

Ulovlige kvikksølvutslipp fra Meråker-bedrift

SFT har avdekket og stanset ulovlige utslipp av kvikksølv fra bedriften Miljøtek Hasopor AS i Meråker. Kunnskap fra lignende saker tilsier at utslippene ikke fører til... 16.07.09

Informerer om sjømat frå Grenland

I ein ny brosjyre kan du lese meir om kva for sjømat du kan ete og kva for sjømat du ikkje bør ete når maten er fanga i Grenlandsfjordane. 13.07.09

Må utrede CO2-håndtering på Melkøya

SFT pålegger StatoilHydro å vurdere tekniske, økonomiske og praktiske muligheter for framtidig håndtering av CO2 fra energianlegget ved Hammerfest LNG på Melkøya. Utredningen sk... 10.07.09

Tilsyn avdekker brudd på miljøkravene

SFT og Fylkesmannen avdekket flere alvorlige brudd på miljøkravene gjennom nærmere 2000 miljøtilsyn i 2008. SFT anmeldte åtte virksomheter til politiet og rundt 120 virksomheter... 10.07.09

Fire millioner til miljøopprydding i Kristiansand

SFT støtter opprydding av forurenset sjøbunn i Torsvika i Kristiansandsfjorden med fire millioner kroner. Oppryddingen gjøres for å hindre spredning av miljøgifter. 10.07.09

Støtter miljøtiltak i Harstad havn med to millioner

SFT støtter planlegging av opprydding av forurenset sjøbunn i Harstad havn med 2,1 millioner kroner. Oppryddingen gjøres for å hindre spredning av miljøgifter. 09.07.09

Mindre bromerte flammehemmere i kanalen

Det blir stadig mindre bromerte flammehemmere i kanalen under Strandtorget på Lillehammer. Etter slamfjerningen i 2007 er nivået nå omtrent en tidel av hva det var for to år siden. 08.07.09

Gjenvinner flere flasker, kartonger og bokser

En stadig større andel av tomflasker, aluminiumsbokser og kartonger samles inn og gjenvinnes. Det betyr mindre forsøpling og bedre utnyttelse av ressursene. 06.07.09

Yara Porsgrunn bøtelagt for oljeutslipp

Yara Porsgrunn på Herøya har fått en bot på 400 000 kroner for utslipp av mineralolje i Frierfjorden. Grenlandsbedriften ble anmeldt av SFT. 06.07.09

SFT med i Svanens innkjøperklubb

SFT skal ikke bare passe på at andre tar vare på miljøet, vår egen drift skal også være et godt eksempel for andre virksomheter. Vi har som første offentlige etat meldt oss inn ... 02.07.09

Tiden er knapp for etablering av SIEF

For virksomheter som skal registrere stoffer til ECHA innen 1. desember 2010, haster det særlig med å få etableret et godt samarbeid i SIEF. Medlemmene i et SIEF må nominere en... 01.07.09

Stadig mindre utslipp av miljøfarlige stoffer

Utslippene av miljøfarlige stoffer med langtidsvirkning steg fram mot 2005 og har siden gått betydelig ned, mens utslipp av stoffer som er kreftfremkallende, kan gi mutasjoner... 01.07.09