Rapport om seismikk fra forskergruppe

En forskergruppe som har sett på forholdet mellom seismikk og fiske, har nå levert sine vurderinger til Fiskeridirektoratet, Oljedirektoratet og Statens forurensningstilsyn (SFT).

Faggruppe for forskning

 • Havforskningsinstituttet
 • SINTEF
 • Forsvarets forskningsinstitutt
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Bergen
 • Christian Michelsen Research
Seismiske undersøkelser brukes til å kartlegge hvor det kan være forekomster av olje og gass under havbunnen. Skremmeeffekt har lenge vært et kontroversielt tema mellom seismisk aktivitet og fiskeriene.

En faggruppe for forskning har nå levert sine vurderinger til Fiskeridirektoratet, Oljedirektoratet og Statens forurensningstilsyn (SFT).

Et av flere tiltak

Arbeidet er et av flere tiltak for å bedre sameksistensen mellom petroleumsnæringen og fiskerinæringen. Bakgrunnen for at dette arbeidet er satt i gang, er at forvaltningsmyndighetene har manglet råd med tilstrekkelig konsensus fra ansvarlige forskningsmiljø til å anvende skremmeeffekt som et element i sine vedtak.

Faggruppe for næring

 • Norges Fiskarlag
 • Norges Kystfiskarlag
 • Sør-Norges Trålerlag
 • International Association of Geophysical Contractors (IAGC)
 • Oljeindustriens Landsforening (OLF)
I rapporten har forskergruppen redegjort for kunnskapsstatus med henhold til skremmeeffekt og andre skadevirkninger av seismiske lydbølger på fisk og marine pattedyr, definert kunnskapshull og forskningsbehov. Rapporten er et viktig bidrag i prosessen videre.

Ny arbeidsgruppe i gang

Rapporten fra forskergruppen vil nå bli diskutert i faggruppen for næring, som starter sitt arbeid 8. januar 2009. De skal så langt som mulig komme med en omforent anbefaling til myndighetene

En felles styringsgruppe mellom Fiskeridirektoratet, Oljedirektoratet og SFT skal avgi en samlet innstilling innen 1. april 2009.

Tema