Januar 2009

Tettere samarbeid med EU om luftforurensning

Regjeringen har vedtatt at EU-direktiv 2001/81/EF, som setter utslippgrenser for blant annet svovel og nitrogenoksider, er EØS-relevant. 30.01.09

Undersøker forurensning i Alna og Akerselva

Fylkesmannen, Oslo kommune og SFT samarbeider for å kartlegge og stanse kilder til forurensning i Alna og Akerselva. Dette er en videreføring av tidligere kartlegginger og er en... 28.01.09

Samler informasjon om bromerte flammehemmere

En litteraturstudie samler tilgjengelig vitenskapelig informasjon om 21 ”nye” bromerte flammehemmere. SFT vil bruke resultatene til å vurdere hvilke av disse stoffene som skal... 30.01.09

Idédugnad 3. mars om virkemidlene i norsk klimapolitikk

Det er mange måter å redusere norske utslipp av klimagasser på. Men hvordan skal vi sikre oss at de mest effektive tiltakene utløses, og at de blir gjennomført i tide? Disse... 27.01.09

Forbrukerne bedre sikret mot nikkel i mobiltelefoner

I Norge er det forbud mot mobiltelefoner med nikkel i deksel, taster eller andre deler som kan komme i langvarig kontakt med huden. EU sier nå at mobiltelefoner skal overholde d... 27.01.09

Behandler mer farlig avfall

Stadig mer farlig avfall leveres og behandles i Norge. Det viser oversikten over innsamlede mengder farlig avfall i 2007. Årsaken er hovedsakelig omfattende informasjon fra... 27.01.09

Justerer refusjonssatsen for spillolje

Finansdepartementet foreslår at smøreoljeavgiften for 2009 prisjusteres i forhold til 2008. Den nye satsen er på 1,77 kroner per liter. Det medfører en økning i refusjonssatsen... 26.01.09

Nye regler om klassifisering, merking og emballering av farlige kjemikalier

EU har vedtatt en ny forordning for klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer og stoffblandinger. Den innebærer blant annet nye faresymboler og nye kriterier for... 23.01.09

Miljøgifter langs norskekysten

Miljøovervåkning viser at det er lite miljøgifter i de ytre områdene de fleste steder langs norskekysten. Nivåene er lavere nå enn da undersøkelsene startet på 1980-tallet. I... 23.01.09

Viser perfluorerte og bromerte forbindelser i miljøet

En ny litteraturstudie gir oversikt over nivåene av polybromerte difenyletere (PBDE) og perfluorerte organiske forbindelser (PFC) i norsk miljø. 23.01.09

Kvoter kutter klimagasser

Mandag ble det norske registeret for klimakvoter lansert. Kvoteregisteret er det praktiske verktøyet som knytter Norges system for klimakvoter sammen med EU sitt, og som sikrer ... 21.01.09

Reviderte barnehageveiledere

Tre av veilederne som er knyttet til SFTs handlingsplan for opprydding i forurenset jord i barnehager og på lekeplasser, er nå revidert. Veilederen som gjelder spesielt for... 20.01.09

Kommuner mangler kontroll på kloakkutslipp

Mange kommunale avløpsanlegg vet ikke hvor mye urenset kloakk som havner i naturen ved kraftig regn og overløp. Denne kunnskapen er nødvendig for å forbedre anleggene og hindre... 19.01.09

Det norske registeret for klimakvoter åpent

Kvoteregisteret er det praktiske systemet som sikrer en effektiv handel med klimakvoter i Norge. Ca. 110 virksomheter er pålagt å ha konto i det norske kvoteregisteret, som ble... 19.01.09

Miljømål offshore bør omfatte radioaktivitet

Radioaktivitet bør tas med i målet om null utslipp av olje og miljøfarlige stoffer til sjø fra petroleumsvirksomheten. Det bør vurderes tiltak for å hindre utslipp av produsert... 15.01.09

Mer vann i elvene ga større utslipp til kysten

Det er registrert en liten økning i tilførselen av næringssalter og miljøgifter til norske kystområder. Den viktigste årsaken er økt vannføring i elvene, som igjen øker mengden... 12.01.09

Rapport om seismikk fra forskergruppe

En forskergruppe som har sett på forholdet mellom seismikk og fiske, har nå levert sine vurderinger til Fiskeridirektoratet, Oljedirektoratet og Statens forurensningstilsyn (SFT). 09.01.09

Årsoppdatering av produktopplysninger for 2008

Fristen for innsendelse av årsoppdateringen for 2008 er 4. februar 2009. 09.01.08

Åtte historier om miljøutfordringene i Europa

Er du opptatt av miljøet, eller rett og slett bare hagearbeid? Da kan "Mordersnegler og andre fremmede vesener" være noe for deg. Denne fortellingen og syv andre utgis på norsk ... 09.01.09

Allergifremkallende stoff funnet i møbler og sko

Det er funnet et ulovlig antimuggmiddel i en rekke produkter som selges til vanlige forbrukere: sofaer, lenestoler, ridehjelmer, sko og støvletter. Stoffet har forårsaket krafti... 09.01.09

Godtar forelegg etter SFT-anmeldelse

SFT anmeldte i 2007 Hydro Polymers AS i Bamble til politiet for utslipp av rundt fem kubikkmeter klorerte hydrokarboner og løsemiddel. INEOS Norge har siden overtatt virksomhete... 09.01.09

Bedrifter med industrihavner må undersøke sjøbunnen

SFT varsler 34 bedrifter om at de må undersøke om oppvirvling av forurenset sjøbunn fra propeller eller utlekking fra deres kaiområder medfører en uakseptabel spredning av... 08.01.09

Eras Metal bøtelagd etter ulovleg utslepp

SFT melde Eras Metal AS i Høyanger i Sogn og Fjordane til politiet for ulovleg utslepp av 15 tonn slurry til Høyangsfjorden. Verksemda har no vedteke politiet si bot på 300.000... 05.01.09

Miljøgifter i Grenlandsfjordene 2007

Det var ingen eller bare små endringer i nivåer av miljøgifter i fisk og skalldyr i Grenlandsfjordene i 2007 sammenliknet med året før. 07.01.09

Mer tungmetaller fra Nikel til Øst-Finnmark

Tilførslene av tungmetaller fra det russiske smelteverket i Nikel til områder i Øst-Finnmark øker. Svoveltilførslene er også store. Norske miljøvernmyndigheter intensiverer nå... 06.01.09