Vil ha strengere krav til innendørs støy

SFT foreslår å skjerpe dagens krav til innendørs støy. Det vil gi de mest støyutsatte lavere lydnivå i boligene sine. Dersom Miljøverndepartementet følger opp forslaget, vil rundt 12 000 personer ha krav på tiltak som reduserer innendørs støy vesentlig.


Tiltak mot støy: En halv million mennesker i Norge er mye eller sterkt plaget av støy ved sine boliger. Regjeringens mål er å redusere antall personer som utsettes for støynivå over 38 desibel (dB) innendørs, med 30 prosent innen 2020 i forhold til 2005. Foto: SFT.

Redusere antallet støyplagede

Tiltak mot støy virker

  • En evaluering av Transportøkonomisk institutt (TØI) og Nasjonalt folkehelseinstitutt viser at folk er mindre plaget av støy etter at tiltak er gjennomført.
  • Støy kan medføre psykisk stress, som igjen kan bidra til helseplager som muskelspenninger og muskelsmerter.
  • Støy kan også være en medvirkende årsak til forhøyet blodtrykk og utvikling av hjertesykdom.
– Støy kan medføre psykisk stress, som igjen kan bidra til helseplager som muskelspenninger og muskelsmerter. Det er derfor viktig å redusere antallet som er utsatt for særlig høy støy i hjemmene sine. Strengere krav vil sikre dette, sier SFT-direktør Ellen Hambro

De skjerpede kravene vil gi rundt 12 000 personer nye støytiltak, dersom forslaget til Statens forurensningstilsyn (SFT) vedtas. Kravene er nødvendige for å nå regjeringens støymål.

Tiltak for å hindre støy

Kravene medfører at det må gjøres en rekke tiltak for å hindre støy. Det kan være isolering av fasader, montering av støyisolerende vinduer eller annen form for støyskjerming.


Støyplage: Veitrafikken er den viktigste kilden til støy, og den økte noe fra 1999 til 2007. Det ble noe mindre støy fra jernbane og flytrafikk i den samme perioden. Figur: SFT.

Forurenser skal betale

Innendørs støy

  • Strengere krav til innendørs støy er en del av myndighetenes handlingsplan mot støy.
  • SFT vil skjerpe kravene i forurensningsforskriften kapittel 5 om støy.
  • Det er beboere langs de mest trafikkerte veiene (hovedsakelig statlige og fylkeskommunale veier), beboere langs de mest trafikkerte jernbanestrekningene, og noen beboere langs en del større flyplasser (spesielt de med både sivil og militær aktivitet) som blir berettiget til tiltak, som skal gjennomføres trinnvis i perioden 2012-2020.
  • SFT sender nå forslaget til Miljøverndepartement for videre behandling.
– Prinsippet er at forurenser skal betale. De som forårsaker støyen, må betale for de nødvendige støytiltakene, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Det betyr at Statens vegvesen, fylkeskommunene eller kommunene må dekke regningen der støyen kommer fra veitrafikken.

Tilsvarende gjelder for fly og jernbane. Der må Avinor, Forsvarsbygg og Jernbaneverket betale for støytiltak.

SFT har anslått at de nye støytiltakene til sammen vil koste nærmere 900 millioner i nåverdi.

Forebygging viktig

Selv om vi får strengere krav til innendørs støy, vil det fortsatt være mange som føler seg plaget av støy. Derfor er det viktig å forebygge gjennom god arealplanlegging slik at vi ikke bygger boliger som gjør at flere blir støyplaget.

– For å minske den totale støyplagen, må vi også jobbe for å redusere støyen ved kilden. Det kan bety mer støysvake veidekker, bildekk som støyer mindre, skinnesliping og mer støysvake flytyper, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Tema