Desember 2009

Nyttårsfeiring med tungmetaller

Som vanlig vil nyttårsnatten lyse opp i rødt, grønt, gull og sølv, akkompagnert av spraking og smell. Effektene kommer av ulike metaller som blir tilsatt i fyrverkeriet. Dette e... 29.12.09

God og miljøvennlig jul

Nordmenn er desidert i verdenstoppen når det gjelder kildesortering. 92 prosent av all emballasje gjenvinnes – og disse vanene kan vi enkelt ta med oss på julekvelden. 23.12.09

Ny veileder om helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn

SFTs nye veileder om helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn er først og fremst et verktøy for forurensningsmyndighetene. Den vil også være til hjelp for tiltakshaver... 22.12.09

Klimaforhandlingene enige om viktigheten av skogtiltak

Klimaforhandlingene i København førte til politisk enighet om å begrense den globale oppvarmingen til to grader. Partene ble også enige om at det er svært viktig med umiddelbare... 21.12.09

Oppdatert oversikt over PAH på sjøbunnen

En ny rapport gir oversikt over dagens kunnskap om hvordan PAH i ulike typer bunnsedimenter kan påvirke miljø og helse. 21.12.09

Vil ha strengere krav til innendørs støy

SFT foreslår å skjerpe dagens krav til innendørs støy. Det vil gi de mest støyutsatte lavere lydnivå i boligene sine. Dersom Miljøverndepartementet følger opp forslaget, vil run... 21.12.09

Nye midlertidige utslippskrav til Borregaard

SFT gir Borregaard i Sarpsborg endrede grenser for utslipp til vann fram til 30. juni 2011. Dette for å hindre fare for spredning av legionella. Bedriften skal redusere utslippe... 21.12.09

Har kontrollert interkommunal beredskap mot akutt forurensning

SFT har kontrollert de interkommunale utvalgene mot akutt forurensning i Telemark og Vestfold. Vi har sjekket hvordan de håndterte den første fasen av oljevernaksjonen etter... 18.12.09

Strammer inn på dispensasjoner fra deponiforbudet

For å stoppe store utslipp av klimagasser fra avfallsdeponiene, er det fra i sommer forbudt å deponere nedbrytbart avfall. SFT vil at unntak fra forbudet bare skal gis i helt... 17.12.09

Utslipp fra kommunale avløpsanlegg i 2008

Utslippene fra kommunale avløpsanlegg i 2008 er beregnet til 800 tonn fosfor og 12 700 tonn nitrogen. Dette utgjør en økning på henholdsvis en og to prosent sammenlignet med åre... 17.12.09

Farlig avfall fra bygg og anlegg

Avfall fra bygg- og anleggsvirksomhet består av store mengder farlig avfall. Feil håndtering av dette avfallet kan være en kilde til forurensning fordi avfallet inneholder... 17.12.09

Kartlegger bruken av siloksaner

Siloksaner er en sammensatt stoffgruppe som brukes i mange ulike produkter. Tidligere undersøkelser har påvist siloksaner i torsk fra indre Oslofjord og i polarmåke fra Bjørnøya... 16.12.09

Ren ved gir mindre utslipp

Konsentrasjonene av miljøgiften dioksiner i oslolufta er redusert kraftig de siste 20 årene. For å minske utslippene ytterligere, er det viktig at oslobeboerne fyrer med ren ved... 15.12.09

Mer farlig avfall til godkjent behandling

Det ble mottatt 1,1 millioner tonn farlig avfall til godkjent behandling i 2008, en vekst på 3,5 prosent fra 2006. Siden 1999 er mengden imidlertid mer enn doblet. Økt innsamlin... 15.12.09

Flyselskapene skal registrere CO2-utslipp

Fra 1. januar 2010 må flyselskapene i Norge registrere informasjon om CO2-utslipp og flygninger. Fra 2012 skal luftfart inn i EUs kvotesystem. Dermed blir det satt en pris på... 14.12.09

Lokale utslipp til Mjøsa er redusert

De lokale utslippene av miljøgifter til Mjøsa er redusert kraftig de siste årene. Tilførsler fra lufta og utlekking fra innsjøsedimentene er nå viktige kilder til miljøgifter. V... 14.12.09

Slik virker systemet med klimakvoter

Hvordan bidrar egentlig handel med klimakvoter til reduserte utslipp av klimagasser? En ny animasjonsfilm fra SFT og Klimaløftet gir deg svaret. 10.12.09

Ny veiledning om klimapåstander i markedsføring

Forbrukerombudet har utarbeidet en veiledning for bruk av påstander som "klimanøytral" og lignende i markedsføring. På www.sft.no/co2 selger SFT klimakvoter som oppfyller kraven... 10.12.09

Norsk og russisk PCB-overvåking på Svalbard kan samkjøres

Akvaplan-niva og NGU har på oppdrag fra Statens forurensningstilsyn (SFT) sammenlignet norske og russiske metoder for kartlegging og overvåking av miljøgifter i jord og sediment... 10.12.09

Norsk-russisk miljørapport for Barentshavet

En bredt sammensatt gruppe av norske og russiske eksperter har vurdert miljøtilstanden i Barentshavet. SFT har ledet en av arbeidsgruppene. 09.12.09

Klimaforhandlingene i København er i gang

Mandag 7. desember åpner klimaforhandlingene i København. De avsluttes etter planen fredag 18. desember. SFT bistår Miljøverndepartementet i den norske forhandlingsdelegasjonen. 07.12.09

Store virksomheter deklarerer mest

Produktregisteret har fått utført en undersøkelse for å kartlegge dekningsgraden til Produktregisteret. Vi ønsket å vite hvor stor andel av deklareringspliktige produkter som er... 03.12.09

Internasjonale rammebetingelser for norsk klimapolitikk

En ny rapport fra etatsgruppen Klimakur 2020 gjennomgår viktige internasjonale virkemidler som påvirker og vil påvirke norsk klimapolitikk framover. 03.12.09

Aktive PCB-kilder på Svalbard

Sysselmannen sammen med SFT og en rekke institusjoner gjennnomførte i juni 2009 undersøkelser som viser at det er aktive PCB-kilder på land i Barentsburg og Pyramiden. 03.12.09

Forhandlerne må oppbevare EE-avfall forsvarlig

Forhandlere av elektriske og elektroniske produkter må sørge for at EE-avfall ikke stjeles. 02.12.09

Strengere kontroll av farlig avfall med skip

Fem statlige etater styrker nå kontrollene med eksport og import av farlig avfall med tank- og bulkskip. 01.12.09