Kommunene må ta større miljøansvar

Det er langt igjen før kommunene ivaretar sitt ansvar for forurensning og naturforvaltning på en tilfredsstillende måte. Staten bør også gjøre mer for å legge til rette for kommunene på dette området. Det viser en ny undersøkelse fra Statens forurensningstilsyn (SFT) og Direktoratet for naturforvaltning (DN).

SFT og DN har sammen med landets fylkesmenn undersøkt hvordan 43 kommuner fordelt over hele landet bruker sin myndighet på to utvalgte miljøområder: forsøpling og ulovlige stengsler i strandsonen.


Kommunenes miljøansvar: – Kommunene ivaretar ikke sin miljøvernmyndighet på en tilfredsstillende måte. Manglende prioritering og ressursknapphet i kommunene er sannsynlige årsaker. Vi ser også at statlige myndigheter bør legge langt bedre til rette for kommunenes arbeid, sier SFT-direktør Ellen Hambro (til venstre) og DN-direktør Janne Sollie. Foto: Marion Haslien.

Følger ikke opp forsøpling

Gjennomgående funn i svært mange av de undersøkte kommunene er at de ikke følger systematisk opp den lovpålagte miljøvernmyndigheten de har på forsøplingsområdet.


Forsøpling og ulovlig avfallshåndtering: I 80 prosent av de undersøkte kommunene konstaterte vi at de ikke følger alle pliktene de har etter avfallsregelverket. Foto: SFT.

– Avfall på avveier kan føre til alvorlig forurensning. Vi ser alvorlig på at alt for mange kommuner verken har oversikt eller følger opp forsøpling og ulovlig avfallshåndtering slik de er pålagt, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Fjerner ikke ulovlige stengsler i strandsonen

En rekke kommuner følger ikke opp sine plikter til å fjerne ulovlige stengsler i strandsonen.

– Arbeidet med ulovlige stengsler i strandsonen ser ikke ut til å være høyt prioritert i kommunene. Langt flere kommuner enn vi forventet har avvik eller merknader for feil og mangler i dette arbeidet, sier DN-direktør Janne Sollie.


Stengsler i strandsonen: Undersøkelsen tyder på at sentrale myndigheters arbeid for å motivere kommunene til aktivitet og flere års nasjonale strandsonesatsinger i liten grad har nådd fram. Foto: DN.

Oppfølging av kommunene på miljøområdet

SFT og DN sender nå et felles brev til Miljøverndepartementet med forslag til oppfølging av kommunene på miljøområdet. Kommunene har omfattende myndighet etter miljølovverket. Det er avgjørende for miljøarbeidet i Norge at denne myndigheten ivaretas på en god måte.

– Kommunene har hovedansvaret for å sette av tilstrekkelige ressurser til å utføre arbeidet. Vi ser imidlertid at statlige myndigheter kan og bør gjøre vesentlig mer for å bistå kommunene med jobben som miljøvernmyndighet, sier SFT-direktør Ellen Hambro og DN-direktør Janne Sollie.

Nettbasert veiviser

Hambro og Sollie nevner muligheten for å gjennomføre årlige kommuneundersøkelser for å dokumentere miljøstatus på et område, og få belyst eventuelle behov for endringer i regelverk. Undersøkelser vil også vise om det er behov for å styrke veiledningsmaterialet.

En mulighet er en nettbasert veiviser der kommunene får oversikt over hvilken myndighet og hvilke plikter de har, og med tilhørende veiledninger og maler. SFT og DN ser også behov for å etablere opplæringstilbud og arenaer for erfaringsutveksling, og etablere et samarbeid med kommunene om felles kontrollaksjoner.

Tema