August 2009

Rapport om fornybar energi lages i Norge

FNs klimapanel arbeider med en spesialrapport om fornybar energi. 1.-4. september er SFT vertskap når forfatterne samles i Oslo. 31.08.09

ECHA har laget veileder til CLP

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) har publisert en veileder for EUs nye forordning om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP). 31.08.09

Kartlegger bedrifter med forurenset grunn

SFT har fått kartlagt 345 bedrifter over hele landet som kan ha forurenset grunnen som følge av at de driver med belegging av metaller og pulverlakkering. SFT vurderer nå videre... 27.08.09

Kommunene må ta større miljøansvar

Det er langt igjen før kommunene ivaretar sitt ansvar for forurensning og naturforvaltning på en tilfredsstillende måte. Staten bør også gjøre mer for å legge til rette for... 27.08.09

Forbudt med giftige kjemikalier til privat bruk

Det er generelt forbud i Norge mot å importere og omsette kjemikalier klassifisert som meget giftige eller giftige til privatpersoner. Du trenger tillatelse fra SFT for å selge... 26.08.09

Ny handlingsplan for reduserte utslipp av PCB

SFT har revidert handlingsplanen for å redusere utslippene av PCB. Byggeiere har et særlig ansvar for å levere PCB-holdige produkter og materialer til avfallsmottakene for... 20.08.09

Anmelder fem importører

SFT har anmeldt fem importører som ikke har deltatt i den pålagte returordningen for elektriske og elektroniske produkter. Importørene har ikke oppfylt sine plikter til tross fo... 20.08.09

Opprettholder krav om at borekaks må samles opp

SFTs krever at borekaks samles opp eller pumpes bort slik at koraller ikke skades under boring av en letebrønn ved Sularevet i Norskehavet. Vedtaket er påklaget. SFT anbefaler a... 13.08.09

Ny veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall

En ny veileder skal bidra til å øke mengden farlig avfall som leveres og deklareres i henhold til regelverket. Veilederen er i hovedsak rettet mot små og mellomstore bedrifter. 11.08.09

Redusert gebyr for deklarering av farlig avfall

Fra 1. juli 2009 er gebyret for deklarering av farlig avfall redusert til kroner 45 per tonn farlig avfall. 05.08.09

SFT kontaktpunkt for prosjektbaserte Kyoto-mekanismer

SFT har overtatt som Norges kontaktpunkt for de prosjektbaserte mekanismene under Kyotoprotokollen. SFT vil nå godkjenne deltakelse i prosjekter under Den grønne utviklingsmekan... 05.08.09