Vil hindre muligheten til å unngå rensekrav

SFT foreslår å fjerne muligheten i forurensningsforskriften til å dele opp én tettbebyggelse i flere enheter for å unngå rensekrav. Dagens forskrift kan gi for dårlig rensing av avløpsvannet.

Ny frist for ferdigstillelse av renseanlegg

  • Fra 2007 ble også kravene til utslipp til mindre følsomt område skjerpet. En rekke renseanlegg fikk krav om å oppgradere innen 31. desember 2008, men flere anlegg har ikke greid å overholde fristen.
  • SFT foreslår at ny frist for ferdigstillelse av avløpsrenseanlegg blir 31. desember 2012. Den utsatte fristen vil også gjelde for anlegg som har planlagt oppdeling av tettbebyggelse og som nå må oppgradere.
  • Alle høringspartene stiller seg positive til å utsette fristen for ferdigstillelse av avløpsrenseanlegg.

Del 4 om avløp i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) ble revidert med virkning fra 2007. Det medførte at deler av forskriften fikk en utilsiktet virkning.

Nå er det mulig å få lempeligere krav dersom én tettbebyggelse deles opp i flere enheter, og det kan dokumenteres at utslippene føres til ulike resipienter (elv, innsjø eller sjø).

Resultatet kan bli for dårlig rensing av avløpsvannet. Det kan også øke risikoen for at en vannforekomst får dårligere kvalitet på grunn av avløpsutslipp.

Fjerne mulighet til oppdeling

SFT anbefaler at Miljøverndepartementet fjerner denne muligheten i forurensningsforskriften fordi det er svært vanskelig å dokumentere at resipientene ikke påvirker hverandre. SFT foreslår at allerede fattede vedtak om oppdeling kan opprettholdes.

SFT mener den foreslåtte endringen vil forvalte avløpsutslippene fra de største byområdene på en bedre og mer helhetlig måte. Det er påvist flere nye tilfeller av overgjødsling langs norskekysten, spesielt på Vestlandet. Reduserte tilførsler av næringssalter og organisk stoff vil redusere faren for ytterligere overgjødsling.

Forslaget til endringer i avløpsdelen i forurensningsforskriften har vært på høring. Fylkesmennene er i hovedsak positive til å fjerne muligheten til å dele opp tettbebyggelse for å unngå rensekrav, mens kommunene i stor grad er negative, blant annet fordi det vil ha økonomiske konsekvenser for abonnentene.

Tema