April 2009

Skremmeeffekt av seismiske lydbølger

Fiskeridirektoratet, Oljedirektoratet og Statens forurensningstilsyn (SFT) har lagt fram en rapport om skremmeeffekt og andre skadevirkninger av seismiske lydbølger. 05.05.09

Fredsprispenger til unge klimaforskere

FNs klimapanel har bestemt at pengene som fulgte med Nobels fredspris, skal brukes til å opprette et fond som skal støtte unge klimaforskere fra utviklingsland. 05.05.09

Stopper ulovlig eksport av avfall

Statens forurensningstilsyn (SFT) og Tollvesenet har sammen stoppet flere konteinere med ulovlig innhold på vei til land i Afrika. Vi gjennomfører i år og neste år landsomfatten... 05.05.09

Opprettholder miljøkrav til sprengning i Vatsfjorden

SFT opprettholder kravene til sprengnings- og anleggsarbeidene ved Vats Mottaksanlegg i Vindafjord kommune i Rogaland. 05.05.09

Støtter Ålesund med millionbeløp

SFT støtter Ålesund kommune med 2,1 millioner kroner til en prosjektlederstilling som skal organisere arbeidet med å få ryddet opp i forurenset sjøbunn i Ålesund havn og... 05.05.09

Burma, Bangladesh og Bryggen i Bergen

FNs klimapanel har vedtatt å starte arbeidet med en rapport om ekstremvær og klimakatastrofer, en rapport Norge har tatt initiativ til. Det skriver utenriksminister Jonas Gahr... 05.05.09

Vil videreføre vellykket Kina-samarbeid

SFTs samarbeid med miljømyndighetene i Zunyi i Kina har bidratt til viktige miljøforbedringer i den kinesiske storbyen. Samarbeidet er et av fem prosjekter som skal danne basis... 11.05.09

Massiv støtte til spesialrapport om ekstremvær og katastrofer

Medlemslandene i FNs klimapanel (IPCC) har nå vedtatt å legge fram en spesialrapport om ekstreme klimahendelser. Norge foreslo denne rapporten, som vil gi viktig kunnskap i... 11.05.09

Ny kontroll av overflatebehandlere

SFT og Fylkesmannen kontroller nå bedrifter over hele landet som driver med kjemisk overflatebehandling. I disse prosessene blir det brukt stoffer som kan være skadelig for... 11.05.09

Storaksjon om risikovurdering

For å sjekke hva bedriftsledere gjør for å kartlegge og redusere risiko i egen virksomhet, gjennomfører myndighetene en storaksjon over hele landet. I perioden 20.-24. april får... 11.05.09

Seier for miljøet i lagmannsretten

Borgarting lagmannsrett opprettholder miljøvernmyndighetenes pålegg til Hempel AS om å foreta miljøtekniske undersøkelser på to eiendommer på Askøy utenfor Bergen. 11.05.09

Oppdatert liste over preregistrerte stoffer i REACH

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) har nylig publisert en oppdatert liste over preregistrete stoffer under kjemikalieregelverket REACH. Lista er viktig for virksomheter som... 11.05.09

Klargjøring av prinsipper og roller i SIEFer

Den viktigste oppgaven for virksomheter som har preregistrert stoffer under REACH er nå å danne ”Substance Information Exchange Forums” (SIEFs). Disse bør være i drift så raskt... 11.05.09

Støtter Morsa-arbeidet med fire millioner

SFT støtter arbeidet med å bedre vannkvaliteten i Vansjø-Hobølvassdraget (Morsa-vassdraget) i Østfold og Akershus med fire millioner kroner. 16.04.09

Krever miljøriktig håndtering av emballasje

SFT blir nå kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge. SFT oppfordrer alle offentlige virksomheter om å slutte opp om returordningene for emballasje. Det offentlige bør kreve av sine... 11.05.09

Undersøkelse om miljøteknologi

Regjeringen ønsker å bedre vilkårene for utviklere av miljøteknologi. I samarbeid med Innovasjon Norge og Forskningsrådet er Statens forurensningstilsyn (SFT) bedt om å organise... 11.05.09

Elver og innsjøer fortsatt overgjødslet

Mange norske elver og innsjøer er fortsatt overgjødslet av for mye næringssalter. Problemet er størst i kalkrike vann på Østlandet. Det er viktig å redusere tilførslene av... 11.05.09

Sukkertaren må reddes

Økende sjøtemperatur og for mye næringssalter og partikler er sannsynlige årsaker til at 80 prosent av sukkertaren langs kysten av Skagerrak og 40 prosent langs kysten av... 11.05.09

Opprettholder strenge rensekrav i Høyanger

SFT opprettholder de strenge kravene til utslipp av kvikksølv fra Eras Metal AS i Høyanger. Bedriften hadde ulovlig høye utslipp til luft i fjor. Nå som de har installert et... 03.04.09

Bøtelagt for ulovlig håndtering av næringsavfall

SFT anmeldte i 2007 flere aktører for ulovlig håndtering av næringsavfall. Økokrim har nå ilagt dem bot og inndragning på rundt tre millioner kroner. 03.04.09

Kvotepliktig utslipp av klimagasser i 2008

De 113 kvotepliktige virksomhetene i Norge slapp ut noe over 19 millioner tonn CO2-ekvivalenter til sammen i 2008. Det er nesten tre prosent mer enn i 2005. Økningen skyldes nye... 02.04.09

Norge vil ha umiddelbart forbud mot antimuggmiddel

Miljøverndepartementet har gitt Statens forurensningstilsyn (SFT) oppdrag om snarest å vedta et midlertidig forbud mot antimuggmiddelet dimetylfumarat. 02.04.09

Vil hindre muligheten til å unngå rensekrav

SFT foreslår å fjerne muligheten i forurensningsforskriften til å dele opp én tettbebyggelse i flere enheter for å unngå rensekrav. Dagens forskrift kan gi for dårlig rensing av... 02.04.09

Ny rapport om miljøovervåkning i Barentshavet

En ny rapport i forbindelse med oppfølgingen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten sammenstiller resultatene fra miljøovervåkning og kartlegginger. 02.04.09

Veileder i bruk av tvangsmulkt

SFTs veileder i bruk av tvangsmulkt etter forurensningsloven og produktkontrolloven er et praktisk hjelpemiddel for forurensningsmyndighetene. 01.04.09