September 2008

Det haster med klimatilpasninger

Det haster for de europeiske landene å komme i gang med tiltak som gjør det mer overkommelig å håndtere klimaendringene. Det er ett av budskapene i en rapport fra Det europeiske... 26.09.08

Fotokonkurranse: Vatn i fokus

Direktoratet for naturforvaltning, Noregs vassdrags- og energidirektorat og Statens forureiningstilsyn inviterer til fotokonkurranse om vatn i ulike samanhengar. 29.09.08

Fokus på risikovurdering

Tilsynsetatene har i 2008-2010 særlig fokus på virksomhetenes risikovurdering. I den forbindelse er det laget en veiledningsbrosjyre som skal gi små og middelstore virksomheter... 26.09.08

Kjemikaliedagane 2008

11. og 12. november går Kjemikaliedagane av stabelen i Oslo. Kjemikaliedagane er ein årleg temakonferanse med deltaking frå næringslivet, myndigheiter og forskningsinstitusjonar... 25.09.08

Kurs i bruk av SFT sin sedimentrettleiar

Miljøringen tilbyr medlemene sine og andre interesserte kurs i praktisk bruk av SFTS rettleiarar for risikovurdering av forureina sediment og miljøklassifiseringssystemet den 16... 25.09.08

Trondheim og Tromsø må forbedre byluften

Byene Trondheim og Tromsø har for dårlig luftkvalitet. Kommunene må derfor sørge for at det iverksettes nye tiltak i løpet av høsten for å gi innbyggerne renere luft. 25.09.08

Større miljøkostnader fra nye bensinbiler enn fra nye dieselbiler

All biltrafikk gir helse- og miljøproblemer. I valget mellom diesel- og bensinbiler må lokal luftkvalitet veies opp mot utslipp av klimagasser. Samfunnsøkonomiske beregninger fr... 19.09.08

Lavutslippssoner gir bedre luftkvalitet

Lavutslippssoner er et viktig virkemiddel for bedre luftkvalitet. SFT mener det er svært positivt at Vegdirektoratet foreslår at kommunene kan innføre slike soner hvor bruken av... 19.09.08

Strenge krav til Nucula-boring

SFT stiller strenge krav til StatoilHydros boring av en avgrensningsbrønn på Nuculaprospektet i Barentshavet. 12.09.08

Verdens ozondag 16. september

16. september er den internasjonale dagen for beskyttelse av ozonlaget. Det er 21 år siden Montrealprotokollen om å forby gasser som bryter ned ozonlaget, ble undertegnet. Derso... 12.09.08

Forurenset sjøbunn i Ålesund havn

Sjøbunnen i Ålesund havn er gjennom årene forurenset av en rekke miljøgifter. Forurensningsmyndighetene arbeider for å stanse utslipp fra land før det kan ryddes opp i sjøbunnen. 15.09.08

Kunnskapsstatus for forurensning til Nordsjøen

Nordsjøen er et av verdens mest produktive havområder. En ny rapport beskriver hvilken kunnskap vi har om tilførsler av forurensende stoffer og næringssalter. En forvaltningspla... 11.09.08

Sjøbunnopprydning i Drammen havn

SFT gir Drammen Havn 1,75 millioner kroner til deres pågående opprydning i forurenset sjøbunn i indre Drammensfjord. Mudringen og tildekkingen av forurensete masser bidrar til... 12.09.08

Færre gratispassasjerer i returordning for EE-avfall

Alle importører av elektriske og elektroniske produkter skal være medlem i et godkjent returselskap, men det er fortsatt for mange som ikke er med. SFT har ilagt tvangsmulkt på ... 10.09.08

Tilrår ikkje avgift på forbrenning av spillolje

SFT tilrår at det ikkje blir lagt avgift på forbrenning av spillolje på lik linje med forbrenning av fyringsolje. 08.09.08

Kontrollerer forhandlere av småelektronikk

Fylkesmannen og SFT kontrollerer i september forhandlere over hele landet som omsetter elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter), spesielt småelektronikk. Aksjonen... 08.09.08

Pachauri attvald som leiar for FNs klimapanel

Rajendra K. Pachauri frå India er vald til leiar for FNs klimapanel (IPCC) i seks nye år. 05.09.08

Kan stenge deler av renseanlegget midlertidig

Helsemyndighetene mener det er fare for at det biologiske renseanlegget ved Borregaard i Sarpsborg har vært involvert i smittespredning av legionella. Hensynet til helse veier... 04.09.08

Miljøgifter truer ismåker

Nivåene av miljøgifter som PCB og DDT, er høyere i ismåke enn i andre arktiske sjøfugler. Forskere og miljøvernforvaltningen frykter at miljøgiftene kan påvirke fuglene negativt. 04.09.08

Plastposer et lite miljøproblem

SFT mener bæreposer av plast ikke bør fjernes fra markedet. Rundt 80 prosent av plastbæreposene brukes til håndtering av avfall og svært få poser havner i naturen. 03.09.08

NSB må rydde opp på Brakerøya

SFT pålegger NSBs eiendomsselskap ROM Eiendom å rydde grunnen på tomta til det tidligere impregneringsverket på Brakerøya. Eiendommen, som ligger ved utløpet av Drammenselva, er... 02.09.08

10 millioner til sjøbunnopprydding i Bergen

SFT støtter arbeidet med opprydding av forurenset sjøbunn i Bergen med 10 millioner kroner. 02.09.08