Mars 2008

Kontrollerer importører av forbrukerprodukter

SFT kontroller et stort antall importører av produkter som selges til private forbrukere. Hensikten er å forhindre import av produkter med forbudte helse- og miljøfarlige stoffe... 10.03.08

Skjerpet innsats mot perfluorerte forbindelser

SFT gjennomfører i 2008 og 2009 en rekke tiltak for å øke kunnskapen og redusere helse- og miljørisikoen ved perfluorerte forbindelser. 31.03.08

Tenk miljø når du vaskar bilen

Bilvask kan føre til at giftige og tunge nedbrytbare stoff hamner i naturen via avløpsvatnet. SFT tilrår å velje svanemerkte bilpleiemidlar når dette er mogeleg. 26.03.08

Forbud mot deka-BDE

Fra 1. april 2008 er det forbudt å produsere, importere, eksportere, omsette og bruke stoff og stoffblandinger som inneholder 0,1 vektprosent eller mer av den bromerte... 31.03.08

Kommunane må ta imot PCB-ruter gratis

Miljøverndepartementet utvidar kommunane si mottaksplikt for isolerglasruter som inneheld PCB. Husholdningene kan levere inn PCB-ruter til avfallsmottak gratis. 31.03.08

Stadig mindre utslipp av miljøgifter

En ny rapport fra SFT viser at utslippene i Norge av en lang rekke miljøgifter ble betydelig redusert fra 1995 til 2005. Det systematiske arbeidet for å redusere utslippene gir... 28.03.08

Krav til boring på Ververisprospektet

SFT gir StatoilHydro strenge krav til forbruk og utslipp av kjemikalier, utslipp av borekaks og utslipp til luft, samt krav til beredskap i forbindelse med leteboring på... 28.03.08

Alvorlige mangler avdekket i gransking av oljeutslipp

Manglende ansvarsplassering, mangelfull risikoforståelse og mangler ved utformingen av lastesystemet var blant de bakenforliggende årsakene til bruddet i lasteslangen på... 13.03.08

Har kartlagt utrangerte fritidsbåter

SFTs kartlegging viser at det er et lite miljøproblem med utrangerte fritidsbåter som disponeres ulovlig. 26.06.09

Økte utslipp av næringssalter fra fiskeoppdrett

Utslippene av næringssalter fra oppdrettsnæringen langs Vestlandet og i Nord-Norge øker. SFT frykter dårlig vannkvalitet i spesielt utsatte områder. Miljøeffektene av utslippene... 13.03.08

Trygg påskesol på hjemmebane

Nyt sola i påsken. Tidlig påske betyr at du i høyfjellet i Sør-Norge, bare trenger å smøre deg midt på dagen. I resten av Norge trenger du ikke å tenke på solbeskyttelse. I Alpe... 13.03.08

Utvida plikt til å motta PCB-haldige isolerglasruter

Miljøverndepartementet utvidar frå 1. juni kommunane si plikt til ta i mot PCB-haldige isolerglasrutar frå huslydar og små verksemder. 06.03.08

Sjøbunnen i Oslo havn blir renere

Statens vegvesen har brukt om lag 180 000 kubikkmeter ren leire til å dekke til forurenset sjøbunn i havnebassenget i Oslo. Kontrollen viser at 95 prosent av arealet er dekket t... 05.03.08

Auka vrakpant skal fjerne forureinande kjøretøy

Stortinget har for 2008 vedteke ei førebels auke i vrakpanten for nokre spesielt forureinande kjøretøy. Det er også innført ei førebels støtte til biloppsamlarane for... 05.03.08

Rettleiar for MOB-land-modellen

Norske institutt for naturforsking (NINA) og SFT har utvikla ei brukarrettleiing for den såkalla MOB-Land-modellen. 03.03.08

Mangelfull overvåkning av mudring i Drammensfjorden

SFTs kontroll av mudring i Gilhusbukta i Drammensfjorden, avdekket at Gilhus Invest AS ikke overvåket arbeidene slik de er pålagt. Miljøovervåkningen må være på plass før... 04.03.08

Vurdering av ny ekkolodd-rapport

Oslo Politidistrikt har bedt SFT vurdere rapporten "Havbunnsundersøkelser og volumberegning av konsesjonsområdet ved Malmøykalven". Firmaet Aquadyne har ved hjelp av ekkolodd... 04.03.08

Miljøgifter i innløps- og utløpsvatn frå kommunale reinseanlegg i 2006

Aquateam har på oppdrag frå SFT rekna ut tilførsler til og utslepp frå kommunale reinseanlegg i 2006 for tungmetall og organiske miljøgifter. Rapporten syner at tilførsler og... 03.03.08

Ulovlig å eksportere brukt elektronikk som avfall

Kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) kan ha en bruksverdi i mindre ressurssterke land enn vårt, men kan likevel ikke uten videre eksporteres fra Norge ti... 03.03.08

Mer avfall skal gjenvinnes

SFT foreslår at det fra sommeren 2009 blir forbudt å deponere biologisk nedbrytbart avfall som papir, treverk, tekstiler og matrester. Det vil redusere norske utslipp av... 27.02.08

EU slit med å redusere utsleppa frå transportsektoren

Transportsektoren i EU må setje i verk strengje tiltak for å hjelpe Europa med å oppfylle måla sine om reduksjon i klimagassutsleppa. Dette går fram av en ny rapport som er... 27.02.08

Kina forbyr import av brukte plastposar

SFT har motteke melding om at kinesiske styresmakter (Environmental Protection Agency of China) har vedteke forbod mot import av brukte plastposar, plastfolie og plastnett frå o... 04.03.08

Elektronisk rapportering for bedriftar og avfallsdeponi

Skjema for eigenrapportering for industriverksemder og avfallsdeponi for 2007 er no tilgjengeleg på nettstaden AltInn. Fristen for rapportering er 1. april 2008. Verksemdene ska... 03.03.08