Mai 2008

Tidsavgrenser oppstarten ved Hammerfest LNG

SFT avslår søknaden fra StatoilHydro om utslipp i en ikke tidsavgrenset oppstartsfase fra LNG-anlegget utenfor Hammerfest. SFT tidsavgrenser oppstarten til 21. august i år og... 30.05.08

Nye analyser av miljøgifter i fisk og blåskjell

Det var mindre PCB og kvikksølv i torsk fra Indre Oslofjord i fjor sammenlignet med de to foregående årene. Det var også lave nivåer av miljøgifter i blåskjell rundt... 30.05.08

Mindre miljøgifter til Mjøsa via kommunale renseanlegg

Det er ikke mer tilførsler av miljøgifter til Mjøsa via kommunale renseanlegg enn det er andre steder i Norge. Det er lave tilførsler av både PCB og den bromerte flammehemmeren... 30.05.08

Anbefaler skrittvis satsing på biodrivstoff

SFT anbefaler en skrittvis tilnærming til omsetning av biodrivstoff i Norge. I første omgang bør det innføres et omsetningskrav for biodrivstoff på to volumprosent fra 2009. 29.05.08

Kjemikalier må meldes innen fristen 1. desember

Norge er med i EUs nye kjemikalieregelverk REACH fra 1. juni 2008. Da åpner også innmeldingen/preregistreringen av kjemiske stoffer. Det er svært viktig at norske framstillere,... 28.05.08

Undersøkjer kosthaldsråd i Bergen

SFT gir Fylkesmannen i Hordaland ein million kronar for å undersøkje det gjeldande kosthaldsråd i fjordane rundt Bergen. 28.05.08

Hjelp til sjølvhjelp for importørar

Importørar og produsentar av forbrukarprodukt er ansvarlege for at produkta ikkje skadar personar, miljø eller materiell. Ein ny rettleiar i internkontroll for denne bransjen gi... 27.05.08

Bruk av spillolje på grusvegar

SFT er gjort merksam på fleire tilfelle der spillolje blir brukt på grusvegar som tiltak støvdempingstiltak. Dette er ikkje tillate fordi det kan føre til lokal vatn- og... 21.05.08

Vurdering av seismiske undersøkelser

Seismiske undersøkelser omfattes av forurensningsloven, men det kreves ikke spesifikk regulering i dag fordi det anses å ikke medføre ”nevneverdig skade eller ulempe”. SFT mener... 23.05.08

Rydder opp i Hammerfest havn

SFT bidrar med to millioner kroner fordelt over tre år til arbeidet med å rense opp forurenset sjøbunn i Hammerfest og stoppe utslippene av miljøgifter til indre havn. 20.05.08

Arbeidsseminar om REACH IT

Norsk industri arrangerer 3. juni 2008 et arbeidsseminar i samarbeid med SFT med hovedfokus på preregistering og datasystemene IUCLID 5 og REACH IT i SFTs lokaler på Helsfyr.... 22.05.08

Strenge beredskapskrav i Nordsjøen

SFT stiller strenge krav til beredskap mot akutt forurensning i forbindelse med Talismans leteboring på Trowprospektet i Nordsjøen. 19.05.08

Ny forskrift om handtering av dyrekadaver

Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet har vedteke forskrift om handtering av dyrekadaver ved utbrot av smittsame dyresjukdomar. 19.05.08

NOx-avtalen undertegnet

Norges utslipp av nitrogenoksider (NOx) kan bli betydelig redusert gjennom den nye avtalen som denne uken ble undertegnet av Miljøverndepartementet og 14 næringslivsorganisasjoner. 15.05.08

Utslipp fra olje- og gassindustrien 2007

Reduksjonen i utslipp av miljøfarlige kjemikalier til sjø fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel fortsetter. CO2-utslippene økte i 2007 som følge av innkjøringsproblemene ve... 15.05.08

Støyende 17. mai-leker

SFT ber foreldre om å være oppmerksomme på at trompeter, fløyter og annet støyende leketøy som brukes under 17. mai-feiringen, kan skade hørselen til barna. 08.05.08

Stor auke i klimagassutsleppa

Etter to år med nedgang gjekk klimagassutsleppa opp nesten 3 prosent i 2007 i forhold til året før. Det har aldri før blitt utrekna høgare utslepp for Noreg. 13.05.08

Utsleppa under NMVOC-målet

Omfattande kutt i utsleppa av hydrokarbon (NMVOC) frå oljelasting på sokkelen har ført til at desse utsleppa for fyrste gong er lågare enn forpliktinga Noreg har gjennom... 13.05.08

Alle overholdt kvoteplikten

Alle de 41 norske virksomhetene som hadde kvotepliktige CO2-utslipp i 2007, overholdt kvoteplikten. Det samlede kvotepliktige utslippet fra disse bedriftene i fjor var 5,29... 13.05.08

Dekker til mer forurenset sjøbunn i Oslo

SFT tillater Oslo Havn KF å dekke til mer forurenset sjøbunn med rene masser i forbindelse med oppryddingen i Oslo havnebasseng. 13.05.08

Ny EU-forordning om kjemikalier

EU i ferd med å ferdigstille en ny forordning for klassifisering og merking av farlige kjemikalier. Det nye regelverket skal tre i kraft senest 1. desember 2010. 13.05.08

Kvikksølv i næringskjede på Svalbard

Dyr i Arktis høgt opp i næringskjeda, har høgre nivå av kvikksølv enn dyr lågt ned i næringskjeda. Fuglar som polarmåse og havhest høgt i næringskjeda, har høgre nivå av kvikksø... 13.05.08

Bør vente med ny oljeboring i Norskehavet

SFT mener regjeringen i 20. konsesjonsrunde ikke bør tildele blokker for utvinning av olje og gass i Norskehavet før forvaltningsplanen er klar neste år. SFT fraråder dessuten å... 09.05.08

Boliden Odda bøtelagd for sinkutslepp

Boliden Odda AS har vedteke eit førelegg frå politiet i Hordaland på to millionar kronar etter at dei i mai i fjor slapp ut rundt 4,5 tonn sink til Sørfjorden, i tillegg til... 09.05.08

15 millioner til sjøbunn-opprydding i Oslo

SFT gir Oslo kommune ytterligere 15 millioner kroner til opprydding i forurenset sjøbunn. Midlene skal brukes til mudring ytterst i Bestumkilen og i småbåthavna på Hovedøya, og... 09.05.08

Algeoppblomstring i Indre Oslofjord

SFT har de siste dagene fått henvendelser om brunt og grumsete vann i Paddehavet. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) tok i går prøver av vannet. Prøvene viser at grumset... 08.05.08

Oslo Havn har redegjort for utslipp

SFT ble 18. april varslet om at det 12.-13. april hadde vært et uhell der 200-300 kubikkmeter mudret masse ble sluppet fra en lekter over dypvannsdeponiet ved Malmøykalven uten ... 07.05.08

Sjekk med kommunen før du brenner bråte

All brenning av avfall er i utgangspunktet forbudt i Norge. Det er kommunene som bestemmer om det er lov å brenne avfall fra boliger eller landbruk der forbrenningen kan anses s... 30.04.08

Omfattande manglar hos behandlingsanlegg for farleg avfall

Kontroll av tankparkane hos fire behandlingsanlegg for farleg avfall frå offshore og skip avdekte betydelege manglar ved risikovurdering og vedlikehaldet til verksemdene. I... 06.05.08

Stadig mer effektivt retursystem for EE-avfall

I fjor ble det samlet inn over 147 000 tonn elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) i Norge. Dette tilsvarer 32 kilo per innbygger og er nesten 15 000 tonn mer enn i 2006. 29.04.08