Kontrollerer kommunale avløpsanlegg

Fylkesmannen og SFT kontrollerer nå kommunale avløpsanlegg over hele landet. Forurensningsmyndighetene kartlegger om avløpsanlegg i større tettbebyggelser følger regelverket.

Regelverk for avløpsanlegg

Forurensingsforskriftens kapittel 14 om krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser fastsetter blant annet:

  • krav til rensing av avløpsvannet avhengig av resipientens områdeklassifisering og vanntilstand
  • krav til registrering av overløp på ledningsnett
  • krav til prøvetaking av renset avløpsvann
  • måling av tungmetaller og miljøgifter
Det er viktig at kommunene følger opp regelverket for kommunalt avløp. Fylkesmannen og SFT skal kontrollere rundt en firedel av de 400 største avløpsanleggene i Norge for å få et representativt bilde på tilstanden.

Må ha tillatelse fra Fylkesmannen

Utslipp av kommunalt avløpsvann må ha tillatelse fra Fylkesmannen. Avløpsanleggene fikk nye krav 1. januar 2007. De fastsetter blant annet krav til rensing av avløpsvannet. Det stilles også en rekke nye krav til registrering av overløp på ledningsnett, krav til prøvetaking av renset avløpsvann og måling av tungmetaller og miljøgifter.

Kravene skjerpes ytterligere 31. desember 2008.

Kontrollerer rensekrav

Forurensningsmyndighetenes kontroll av kommunale avløpsanlegg vil sjekke:

  • risikovurderingen ved avløpsanlegg, for eksempel i forhold til klimaendringer
  • implementering av nye rensekrav for avløpsanlegget
  • gjennomgang av status for overløp på ledningsnettet
  • drift av renseanlegget
  • kvaliteten på utslippsmålinger
  • overholdelse av rensekrav

Følge opp overtredelser

Fylkesmannen og SFT  vil følge opp overtredelser av regelverket. Alvorlige overtredelser kan medføre politianmeldelse.

Tema