153 kilometer avløpsleidningar fornya i fjor

Berekningar baserte på eigenrapporteringa til kommunane syner at til saman 153 kilometer av det kommunale avløpsleidningsnettet blei fornya i 2007. Dette er om lag 20 kilometer mindre enn i 2006. Det er liten forskjell på fornyingstakten i Nordsjøfylkene og i resten av landet.

Tema