Juni 2008

Deponiforbud fra juli 2009

SFTs forslag om å forby deponering av nedbrytbart avfall er fastsatt av Miljøverndepartementet. Forbudet trer i kraft 1. juli 2009 og vil føre til økt gjenvinning av biologisk... 27.06.08

Intensiverer kontroll av tankanlegg og andre virksomheter

SFT vil intensivere kontrollen av tankanlegg og sørge for en mer systematisk oppfølging av alle større importører av produkter som kan inneholde helse- og miljøfarlige stoffer.... 25.06.08

Dypvannsdeponiet undersøkt med ekkolodd og seismikk

Nye ekkoloddundersøkelser og seismiske målinger fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) som er gjort ved dypvannsdeponiet ved Malmøykalven stemmer godt overens med tidligere... 25.06.08

Historisk låge utslepp av svoveldioksid

Utsleppa av svoveldioksid i 2007 var 6 prosent lågare enn året før, og Noreg har dermed aldri hatt lågare utslepp i nyare tid. Nedgangen skuldast fyrst og fremst reduserte utsle... 26.06.08

Miljøvennlig holdning, ikke handling

Det er et stort sprik mellom nordmenns miljøvennlige holdninger og hvordan vi i praksis oppfører oss som forbrukere. Det viser en spørreundersøkelse SFT har fått gjennomført. Fo... 21.06.08

SFT har anmeldt Vest Tank

Deler av tankanlegget hos Vest Tank i Gulen kommune eksploderte i mai i fjor. SFT anmeldte tidligere i år bedriften for at de forårsaket akutt forurensning, og for at de tok i m... 20.06.08

Vekst i mengda av hushaldsavfall

Kvar innbyggjar kasta i snitt 429 kilo hushaldsavfall i fjor, 15 kilo meir enn året før. Både avfall til materialattvinning og avfall til deponi auka, men avfallsmengda auka... 20.06.08

153 kilometer avløpsleidningar fornya i fjor

Berekningar baserte på eigenrapporteringa til kommunane syner at til saman 153 kilometer av det kommunale avløpsleidningsnettet blei fornya i 2007. Dette er om lag 20 kilometer... 20.06.08

Mange mangelfulle preregisteringer

Siden preregistreringen åpnet 1. juni, har mange levert mangelfulle data. Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) lager nå utdypende instruksjoner for at folk skal unngå å gjøre... 20.06.08

Bedre vannkvalitet langs ytre kyst av Skagerrak

Det er bedre vannkvalitet langs ytre kyst av Skagerrak. Dette kan være en følge av reduserte langtransporterte forurensninger. Lokale tilførsler av næringssalter gjør imidlertid... 18.06.08

Påviser mindre kjente miljøgifter i luft

Det er velkjent at miljøgifter som PCB, kan transporteres med luftmasser over lange avstander og inn i Arktis. Nye målinger viser at det samme gjelder for mindre kjente... 18.06.08

Mindre utslepp frå måling og lakk

Utslepp av helse- og miljøfarlege stoff grunna bruk av måling og lakk har gått ned i løpet av perioden 2002-2006, viser tal frå Statistisk Sentralbyrå (SSB) og SFT Blant anna er... 17.06.08

Mye bromerte flammehemmere i avfall

Anslag viser at avfall i Norge inneholdt over 500 tonn av bromerte flammehemmere i 2006. SFT arbeider for at mer av dette avfallet samles inn til returordninger som sikrer null... 16.06.08

Forbrukerne etterspør bedre miljømerking

Forbrukerne etterlyser forståelig informasjon om helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige produkter. Aller helst vil folk ha tydelig informasjon på innpakningen eller selve vare... 16.06.08

Forbrukerkjemikalier for dårlig merket

Svært mange produkter i norske butikker har for dårlig helse- og miljøfaremerking. Det viser SFTs kontroll av kjemikalier som er til salgs til forbrukerne. SFT er skuffet over a... 16.06.08

Revisjon av mudring og deponering av forurenset sjøbunn

SFTs kontroll av mudring og deponering av forurenset sjøbunn som Oslo Havn KF utfører, avdekket noen mangler ved rutinene knyttet til overvåkning av turbiditet under mudringen i... 16.06.08

Borekrav på Arenaria-prospektet

SFT gir StatoilHydro strenge krav til forbruk og utslipp av kjemikalier, utslipp av borekaks, utslipp til luft og krav til beredskap i forbindelse med leteboring på Arenaria-pro... 13.06.08

Skjerper kravene til lokal luftkvalitet

Et nylig vedtatt EU-direktiv for luftkvalitet utendørs gir nye grenseverdier og mål for finkornet svevestøv (PM2,5) fra 2010, i tillegg til de eksisterende grenseverdiene for... 21.05.08

Helse- og miljøstyresmaktene vil møte befolkninga i Gulen

Folkehelseinstituttet, Klima- og forureiningsdirektoratet og Gulen kommune har god dialog om det vidare arbeidet i Vest Tank-saka og vil invitere til eit felles folkemøte i Gule... 12.06.08

Hva er FNs klimapanel?

Ble FNs klimapanel opprettet for å drive sin egen klimaforskning? Er mandatet å underbygge påstanden om menneskeskapte klimaendringer? Svaret på begge spørsmålene er nei. Nå kan... 12.06.08

Kilde til DDT-forurensning i Mjøsa funnet

Tidligere er det funnet relativt høye nivåer av DDT i bunnsedimentene i Furnesfjorden i Mjøsa. Nye undersøkelser viser at denne miljøgiften lekker fra et gammelt avfallsdeponi v... 12.06.08

SFT har ikkje halde tilbake Vest Tank-opplysningar

SFT har sjølvsagt ikkje halde tilbake opplysningar etter eksplosjonen førre år ved Vest Tank AS i Gulen kommune i Sogn og Fjordane. Vi har formidla all informasjon vi har fått o... 11.06.08

Fjernar PCB på Svalbard

Miljøverndepartementet har løyvt halvannan million kronar til eit prosjekt for å fjerne kjelder til PCB-forureining på Svalbard. SFT deltek i prosjektet saman med Noregs... 10.06.08

Sedimentprøver fra området rundt dypvannsdeponiet

Analyser av sjøbunnen viser at det ikke skjer spredning av kvikksølv og PCB fra dypvannsdeponiet ved Malmøykalven i Indre Oslofjord som tilsier noen økning i miljørisikoen i... 05.06.08

Ny versjon av Miljøstatus i Norge

Nettstedet Miljøstatus i Norge fornyer seg. Norges største informasjonsbank om miljø lanseres i helt ny utgave på verdens miljøverndag torsdag 5. juni. 05.06.08

Trenger mer kunnskap om nanopartikler

Nanoteknologi er teknologi på atom- og molekylnivå. SFT bidrar til utvikling av regelverk og metoder for risikovurdering for nanomaterialer i EU og OECD. Det er et stort behov f... 04.06.08

Kontrollerer kommunale avløpsanlegg

Fylkesmannen og SFT kontrollerer nå kommunale avløpsanlegg over hele landet. Forurensningsmyndighetene kartlegger om avløpsanlegg i større tettbebyggelser følger regelverket. 02.06.08

Strenge krav til omlasting i Sør-Varanger

SFT tillater at ShipCargo Kirkenes as kan laste om petroleumsprodukter fra skip til skip i vintersesongen i Bøkfjorden og Korsfjorden i Sør-Varanger. 02.06.08

Miljøoversikt for alt vann i Norge

Nettstedet Vann-Nett viser miljøtilstanden for alt norsk vann. For første gang er all tilgjengelig miljøinformasjon om elver, innsjøer, grunnvann og kystvann samlet på et sted i... 02.06.08