Juli 2008

SFT-penger til sjøbunnopprydning i Arendal

For å bidra til opprydning av miljøgifter i sjøbunn i Arendal støtter SFT kommunens planarbeid for tre sjøområder med 1,2 millioner kroner. 29.07.08

Borekrav til letebrønn på Caurus-feltet

SFT stiller strenge krav til StatoilHydro ASAs letebrønn på Caurus-feltet i Barentshavet. Kravene regulerer forbruk og utslipp av kjemikalier, utslipp av borekaks, utslipp til... 28.07.08

Støtter sjøbunnopprydning ved Lista

For å bidra til opprydning av miljøgifter i sjøbunn i Lister-regionen, støtter SFT arbeidet med nesten 1,5 millioner kroner. Pengene skal finansiere en prosjektlederstilling i t... 23.07.08

Nye informasjonsark om forureina sjøbotn

SFT har laga to nye informasjonsark. Det eine framstiller samanhengen mellom dei fire rettleiarane for forureina sediment. Det andre gir ei kort innføring i undersøkingar og... 23.07.08

Lave nivåer av fenoler i vann

En kartlegging av fenoler i sjø og innsjøer i Norden tyder på at spredningen av ulike fenoler ikke utgjør noen miljørisiko. Fenoler er stoffer som kan være helse- og... 22.07.08

Havner må kartlegge forurensning

SFT pålegger nå 10 store havner å kartlegge hvordan deres virksomhet bidrar til å forurense sjøbunn, og om det er nødvendig med opprydning. Sjøbunnen i norske havner er ofte... 21.07.08

Drammen Skipsreparasjon må kartlegge forurensning

Drammen Skipsreparasjon AS må undersøke miljøtilstanden i sjøbunnen utenfor skipsverftet. Bedriften klaget i fjor Fylkesmannens pålegg om miljøundersøkelser inn for SFT, men SFT... 18.07.08

Fortsatt surt vann i mange norske innsjøer

Langtransportert luftforurensning fører fortsatt til forsuring av norske innsjøer. I en rekke innsjøer i Sør-Norge vil vannkvaliteten fortsatt være for dårlig for levedyktige... 16.07.08

Norge anbefaler EU å forby seks miljøgifter

SFT har foreslått at seks miljøgifter skal underlegges godkjenningsordningen i EUs nye kjemikalieregelverk REACH. Forslaget skal bidra til at det europeiske kjemikalieregelverke... 14.07.08

Overvåker miljøgifter langs kysten

25 års miljøovervåkning langs norskekysten har gitt resultater. For flere miljøgifter er nivåene minkende etter innføring av både nasjonale og internasjonale forbud. Men fortsat... 15.07.08

Har undersøkt forurensning i 300 innsjøer

Forurensningen i Norges innsjøer var i 2006 i hovedtrekk den samme som i 1995. I mer enn 90 prosent av innsjøene er konsentrasjonene av mange metaller så lave at de kan få... 09.07.08

Vil skjerpe krav til miljøgifter i forbrukerprodukter

SFT vil skjerpe regelverket for hva forbrukerprodukter kan inneholde av helse- og miljøfarlige stoffer. SFT ønsker å fjerne produkter med de mest skadelige stoffene fra det nors... 10.07.08

Ny teknologi og strengere krav til Celsa Armeringsstål AS

SFT skjerper kravene til Celsa Armeringsstål AS i Mo i Rana. Bedriften har installert mindre forurensende teknologi og reduserer dermed sine utslipp av flere stoffer. 08.07.08

Tillater nødlossing av transportlekter

SFT tillater Oslo Havn KF å dumpe to lass med cirka 600 kubikkmeter forurensete masser på 50 meters dyp i Bekkelagsbassenget. Behovet for dumping skyldes at massene inneholder... 09.07.08

Ber NOAH Langøya behandle forureina massar frå Alexela

SFT ber NOAH Langøya ta imot restane av forureina grus frå opprydjing etter eksplosjonen i Gulen kommune i fjor. Alexela Sløvåg AS har erkjent overfor SFT at dei ikkje har nokon... 08.07.08

Ny forskrift om eksport og import av avfall

EU har modernisert sitt regelverk om import og eksport av avfall. Dette vil forenkle rammebetingelser for bedrifter som transporterer avfall til eller fra Norge. Forskriften... 30.06.08

To nye bransjer og mer regelverk på Regelhjelp.no

Fra 1. juli kan alle i renholdsbransjen og alle som jobber på laboratorium glede seg over å få presentert de viktigste kravene til sin virksomhet på nettstedet Regelhjelp.no. 55... 01.07.08