Januar 2008

Grunnlagsmateriale for kraft frå land-studien

Oljedirektoratet (OD), Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE), Petroleumstilsynet (Ptil) og Klima- og forureiningsdirektoratet la 4. januar 2008 fram ein ny rapport om kraf... 31.01.08

Blått lys for PCB-kondensatorer

Fristen for å levere inn PCB-kondensatorer i innendørs lysrør- og damplysarmaturer og i utendørs damplysarmaturer gikk ut ved nyttår. Forurensningsmyndighetene vil nå bruke... 29.01.08

Advarer igjen mot Bindeez-perler

I november i fjor ble Bindeez-lekeperler fjernet fra lekebutikker verden over. Barn som spiser eller tygger på perlene, kan utvikle symptomer som døsighet, svimmelhet og... 30.01.08

SFT har anmeldt Rio Doce Manganese Norway

SFT har anmeldt Rio Doce Manganese Norway AS i Mo i Rana til politiet. Bedriften har hatt ulovlige utslipp av kvikksølv til luft i 2007, de hadde ikke satt i verk tiltak mot dis... 29.01.08

Miljøkunnskap om legemidler, narkotika og kosmetiske produkter

En ny rapport belyser dagens kunnskap om miljøeffekter fra bruken av legemidler, narkotika og kosmetiske produkter. Det er mye som tyder på at utslipp fra disse produktene kan... 29.01.08

Utvidet oppstart ved Hammerfest LNG

StatoilHydro har søkt SFT om utvidet oppstartsperiode og redegjort for betydelig økte utslipp ved LNG-anlegget på Melkøya ved Hammerfest. SFT mener søknaden er ufullstendig og h... 25.01.08

Ny avtale skal redusere NOx-utslepp

Dei norske utsleppa av den miljøskadelege avgassen NOX kan bli monaleg redusert gjennom ein ny avtale mellom staten og 14 næringsorganisasjonar. 23.01.08

Fraråder utvidelse av forhåndsdefinerte boreområder

Med unntak av tre blokker i Norskehavet, fraråder SFT å utvide de forhåndsdefinerte områdene til leteboring etter olje og gass i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Årsaken ... 23.01.08

Må rapportere miljøkonsekvenser av biodrivstoff

Biodrivstoff kan delvis erstatte bensin og diesel. SFT foreslår et rapporteringssystem for å dokumentere omsetningen av biodrivstoff og hvilke konsekvenser dette gir for miljøet... 22.01.08

Endosulfan i norsk miljø

Atmosfæriske tilførsler av bekjempningsmidlet endosulfan til Norge varierer og kan tidvis være høyt. Det er generelt lave nivåer av endosulfan i norsk vannmiljø. Norge arbeider... 21.01.08

Krav til boring på Tornerose

SFT gir StatoilHydro strenge krav til forbruk og utslipp av kjemikalier, utslipp av borekaks og utslipp til luft, samt krav til beredskap i forbindelse med boring av... 18.01.08

Forbyr den bromerte flammehemmaren deka-BDE

Miljøverndepartementet har fastsette forbod mot den bromerte flammehemmaren deka-BDE i produkt i Noreg. Forbodet omfattar deka-BDE i nye varer som for eksempel tekstilar,... 17.01.08

DDT i Mjøsa-sedimenter

Sammen med Fylkesmannen i Hedmark har SFT forsøkt å finne mulige kilder til forhøyede nivåer av DDT i sedimenter ytterst i Furnesfjorden i Mjøsa, men uten å finne noen klare... 15.01.08

Nye reglar sikrar innsamling av røykvarslarar

Miljøverndepartementet har vedteke endringar i kapittel 1 i avfallsforskrifta om kasserte elektriske og elektroniske produkt. Røykvarslarar blir oppretta som eiga undergruppe... 14.01.08

Økokrim bøtelegger kjemikalieimportører

To importører og produsenter av kjemikalier, Adda Byggkjemi AS og Emco AS, er ilagt forelegg av politiet etter at de ble anmeldt av SFT for gjentatte brudd på kjemikalieregelver... 09.01.08

Har kartlagt kilder til miljøgiften PFOA

En ny kartlegging viser at langtransporterte forurensninger kan være den viktigste nasjonale kilden spredning til utslipp av PFOA. SFT har allerede foreslått at miljøgiften blir... 07.01.08

Strengere VOC-grenser for maling og lakk

Fra 1. januar 2008 skal ulike typer maling, lakk og billakk overholde nye grenser for innhold av flyktige organiske forbindelser (VOC). Alle slike produkter skal nå også merkes. 07.01.08

Årsoppdatering av produktopplysningar for 2007

Fristen for innsending av årsoppdateringa for 2007 er 4. februar 2008. 09.01.08

Klimakvoter

Mer informasjon om klimakvoter 23.12.07

Fjorder på Sørvestlandet er overgjødslet

Fire fjordområder fra Lindesnes til Haugesund er overgjødslet. Det betyr økt vekst av uønskede alger og oksygenfattig vann, noe som kan føre til at fisk og andre dyr forsvinner.... 07.01.08

Presisering av virkeområde til kapittel 9 i avfallsforskriften

Forslag til endringer i forurensningsforskriftens kapittel 2 (bygge- og graveforskriften) som nylig har vært på høring, smitter over på forståelsen av begrepet ”ikke-forurenset... 07.01.08

Ny studie om kraft fra land til norsk sokkel

Nye beregninger viser at tiltakskostnaden for å elektrifisere eksisterende innretninger på norsk sokkel ligger fra 1600 kroner per tonn karbondioksid (CO2) og oppover. Dette er... 04.01.08

PCB-utskifting reduserer CO2-utslippene

Det norske forbudet mot PCB-holdige kondensatorer i lysarmatur reduserer elektrisitetsforbruket tilsvarende forbruket til en by med 35 000 innbyggere. Reduksjonen i CO2-utslipp... 02.01.08

Kvotesystemet for klimagasser utvides

Fra 1. januar 2008 ble det norske kvotesystemet for klimagasser utvidet til å omfatte nær 40 prosent av Norges utslipp. Samtidig startet Kyotoprotokollens forpliktelsesperiode. 03.01.08

Produktregisteret en del av SFT

Produktregisteret er statens sentrale register over kjemiske stoffer og produkter som omsettes i Norge. Fra 1. januar 2008 er registeret en del av Statens forurensningstilsyn... 18.12.07

Miljøteknologiprosjektet i SFT

SFT har gjennomført et prosjekt der vi utredet hvordan myndighetene kan bidra til utvikling og økt bruk av miljøvennlig teknologi. 30.11.09