Ny rettleiar for prøvetaking ved avløpsreinseanlegg

Aquateam og NIVA har på oppdrag frå SFT utarbeidt ein rettleiar for prøvetaking og analyse av tungmetall og organiske miljøgifter for dei største avløpsreinseanlegga i Noreg.

Det er krav i forureiningsforskrifta om rutinemessig prøvetaking og analyse av tungmetall og organiske miljøgifter for dei største avløpsreinseanlegga. Aquateam og NIVA har på oppdrag for SFT utarbeidet en veileder i hvordan arbeidet kan gjøres for å oppnå god kvalitet.

Rettleiaren gir også tilrådingar om korleis rapporteringa frå laboratoria bør vere. Det er tilrådeleg at dette blir gjort på ein einsarta måte slik at kommunane si rapportering til KOSTRA blir enklast mogeleg.

Den nye rettleiaren erstattar Aquateamrapporten "Prøvetaking, konservering og analyse av miljøgifter i innløp og utløp fra avløpsrenseanlegg", rapport nr. 05-076, daterte 20.03.06.

Tema