Februar 2008

SFT har anmeldt ulovlig dumping

SFT har anmeldt Oslo Havn KF og Secora AS for å ha dumpet forurensede masser ved Malmøykalven i Indre Oslofjord. SFT ser svært alvorlig på de bevisste og gjentatte bruddene på... 28.02.08

Forbod mot PAH i dekk frå 2010

Miljøverndepartementet har fastsett forbod mot bildekk med polyaromatiske hydrokarbon (PAH). Forbodet gjeld frå 1. januar 2010. 25.02.08

Nye grenseverdier for miljøgifter i sjøvann og sjøbunn

SFT har fått utarbeidet nye grenseverdier for miljøgifter i sjøvann og sjøbunn. Veilederen for risikovurdering av forurenset sjøbunn er også revidert. 27.02.08

FNs klimapanel på norsk

Nå er sammendragsrapporten fra arbeidsgruppe I i FNs klimapanel (IPCC) tilgjengelig på norsk. Sammendraget tar for seg det naturvitenskapelige grunnlaget om klimaendringene. 20.02.08

Skjerper støvgrenser i Mo i Rana

SFT har de siste årene skjerpet grensene til utslipp fra virksomheter i Mo i Rana for å sikre tilfredsstillende luftkvalitet. Fra 2009 blir støvgrensene for Fesil Rana Metall AS... 19.02.08

Rio Doce får tidsbegrenset tillatelse

SFT gir Rio Doce Manganese Norway AS i Mo i Rana en midlertidig utslippsgrense for kvikksølv til luft på 15 kilo i 2008. Bedriften søkte om 20 kilo. Den tidsbegrensede tillatels... 19.02.08

Kommunene bør lage klimaplaner

Nye tall viser fortsatt vekst i utslipp av de viktigste klimagassene i norske kommuner. - Alle norske kommuner bør arbeide for å redusere sine utslipp av klimagasser, mener... 19.02.08

Vegtrafikk viktigast for auka klimagassutslepp

Sida 1991 har utsleppa av klimagassar frå vegtrafikk i norske kommunar auka med 31 prosent. Auken har skjett i omtrent alle kommunane og skuldast auka transport av gods og... 19.02.08

Har kontrollert miljøberedskap i kommunene

SFT har med bistand fra Kystverkets beredskapsavdeling kontrollert responstiden for landets 34 interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA). I 20 av 34 regioner var... 18.02.08

Mindre miljøgifter til kystområdene

Det blir stadig mindre tilførsler av tungmetallene kadmium, nikkel, bly og sink til norske kystområder. Hovedårsaken er strengere miljøkrav. Tilførsler av kobber er mer stabil. 18.02.08

Mindre bromerte flammehemmere i fisken i Mjøsa

For noen år siden ble det oppdaget at ørret og annen fisk i Mjøsa inneholdt for mye bromerte flammehemmere. Vi kan nå fastslå at det er mindre av disse stoffene i fisken i Mjøsa... 14.02.08

Foreslår støtte til montering av partikkelfiltre

SFT foreslår en støtteordning for montering av integrerte partikkelfiltre på nyere diesel personbiler, varebiler og busser i de største byene. Tiltaket vil redusere helseproblem... 14.02.08

Ny rettleiar for prøvetaking ved avløpsreinseanlegg

Aquateam og NIVA har på oppdrag frå SFT utarbeidt ein rettleiar for prøvetaking og analyse av tungmetall og organiske miljøgifter for dei største avløpsreinseanlegga i Noreg. 12.02.08

Utslipp av klimagasser og andre gasser i 2006

I 2006 var det en svak nedgang i de norske utslippene av klimagasser. Utslippene av nitrogenoksider (NOx) ble redusert med 0,5 prosent sammenlignet med 2005. Utslippene av... 12.02.08

Fortsatt lite miljøgifter i blåskjell ved Malmøykalven

Analyseresultater fra oktober og desember i fjor viser fortsatt lave nivåer av miljøgifter i blåskjell i området rundt dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. Oppryddingen i forurens... 04.02.08

Kontrollerer flyplassar

SFT og Fylkesmannen vil i år kontrollere at flyplassar over heile landet handterer bruken av avisingskjemikalium godt nok. 01.02.08