April 2008

Mer UV-stråling med snø

De store snømengdene i store deler av landet denne vinteren, øker faren for solforbrenning i påsken. Påsketuristene må huske solbriller og solkrem. 30.03.09

Konferanse om stillhet 22. april

Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Statens forurensningstilsyn (SFT) inviterer til konferanse om at stillhet er et gode å ta vare på. Konferansen foregår i SFTs lokaler i... 02.04.09

Sluttrapport fra mudring og tildekking i Oslo havn

Det er gjennomført en omfattende opprydding i forurenset sjøbunn i Oslo havn. Tiltakshaver Oslo Havn har nå sendt SFT en sluttrapport fra oppryddingen i Bjørvika, Pipervika og... 02.04.09

Europa må styre transportpolitikken i riktig retning

Transportsektoren bidrar fortsatt uforholdsmessig mye til utslipp av klimagasser, dårlig luftkvalitet og støy i Europa og benytter seg fortsatt av de minst effektive måtene å... 02.04.09

Kunstig søtningsstoff og nye flammehemmere spres til miljøet

En ny undersøkelse viser at det kunstige søtningsstoffet sukralose og enkelte fosforholdige flammehemmere finnes i sjøvannet og sjøbunnen utenfor renseanlegg. Grundig testing av... 29.04.08

Betydelige utslipp fra utenriks fly- og skipstrafikk

Utslippene av klimagasser fra skip og fly i internasjonal trafikk på vei fra Norge er ikke med i det offisielle nasjonale klimagassregnskapet. Disse utslippene var på 3,5... 28.04.08

Miljøfarlige sparepærer kastes i søpla

Sparepærer som inneholder kvikksølv, kastes ofte i søpla, og folk under 40 år slurver mest. Det viser en spørreundersøkelse SFT har fått gjennomført. 28.04.08

Europeiske miljøtopper diskuterer klima i Oslo

Praktisk gjennomføring av klimapolitikken og internasjonalt miljøsamarbeid er noe av det som står på dagsorden når miljødirektører fra 28 land møtes i Oslo denne uken. 25.04.08

Farlig avfall skal bli mindre farlig

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer som ikke skal komme ut i naturen. SFT lanserer en ny strategi for å øke innsamlingen og få til en bedre håndtering av det... 21.04.08

Økt kunnskap om sukkertaredød

En ny rapport gir utfyllende kunnskap om årsakene til at sukkertaren langs kysten i Sør-Norge dør ut. Rapporten er en del av miljøvernforvaltningens arbeid for å finne årsakene... 17.04.08

Ber forbrukerne gå på svanejakt

Svært mange forbrukere ser på seg selv som miljøbevisste, men mange glemmer å se etter svanemerkede produkter når de handler. - Gå på svanejakt. Det er noe av det mest fornuftig... 16.04.08

Fylkesvise seminar om nytt regelverk om byggavfall

I perioden frå 17. april til 18. juni arrangerer SFT og Fylkesmannen fylkesvise seminar om det nye kapittelet om byggjeavfall i avfallsforskrifta (kapittel 15). 16.04.08

Fire av ti vil kjøpe klimakvoter

Fire av ti nordmenn er interessert i å kjøpe klimakvoter. Størst tillit har de spurte til å kjøpe kvotene gjennom et nettsted drevet av staten. Det viser en spørreundersøkelse o... 16.04.08

EU-seminar om REACH

EU-kommisjonen og Det europeiske kjemikaliebyrået arrangerte 14. april 2008 et arbeidsseminar i Brussel for bedrifter, industriorganisasjoner og konsulenter. Seminaret startet E... 15.04.08

Utvidet miljøovervåkning i Oslofjorden

Miljøovervåkningen som Norges Geotekniske Institutt (NGI) gjennomfører på oppdrag fra SFT, viser at det aller meste av de deponerte massene legger seg i dypvannsdeponiet ved... 14.04.08

Statusrapport for PCB på Svalbard

Sysselmannen har i samarbeid med SFT og ni andre etater og forskningsinstitusjoner samlet kunnskaps- og forvaltningsstatusen for forurensning av PCB på Svalbard. Rapporten... 10.04.08

Kontrollerer forbrukerkjemikalier over hele Norge

Det er svært viktig at forbrukerprodukter er riktig merket slik at vi unngår skader på helse og miljø. SFT kontrollerer nå i butikker over hele landet. Alle typer virksomheter s... 10.04.08

Støtter arbeidet i Vansjø og Jærvassdragene

SFT gir fire millioner kroner til Vansjø-Hobølvassdraget i Østfold og Akershus og to millioner til Jærvassdragene i Rogaland. Pengene vil sørge for at arbeidet for å bedre... 09.04.08

SFT leier faggruppe for Nordsjøen

Miljøverndepartementet opprettar ei faggruppe for å starte det faglege arbeidet med ein heilskapleg, økosystembasert forvaltningsplan for Nordsjøen. Ein heilskapleg forvaltnings... 11.04.08

Kvotepliktige CO2-utslipp godkjent

I alt 42 norske bedrifter hadde kvotepliktige CO2-utslipp i perioden 2005-2007. Deres kvotepliktige utslipp var samlet på nær 18 millioner tonn over tre år. Det var sju prosent... 08.04.08

Landsdekkende PCB-kontroller

Fristen for å levere inn PCB-kondensatorer fra innendørs og utendørs lysarmatur gikk ut ved årsskiftet. Forurensningsmyndighetene gjennomfører nå en landsdekkende kontrollaksjon... 07.04.08

Lavere fart gir bedre luft

Det er varslet høye nivåer av helseskadelig svevestøv i Oslo torsdag. Bilistene kan bidra til bedre luft ved å kjøre piggfritt og holde lavere hastighet. 03.04.08

Miljøargumentene seiret i EF-domstolen

EU må nå gjøre det Norge allerede har gjort ved å forby bruken av det miljøfarlige stoffet deka-BDE i elektriske og elektroniske produkter. EF-domstolen har gitt Danmark og... 02.04.08

Fortsetter samarbeidet med Vietnam

Petroleumstilsynet (Ptil), SFT og det vietnamesiske oljeselskapet Petrovietnam setter nå i gang tredje fase i institusjonssamarbeidet om helse, miljø og sikkerhet i den... 01.04.08

NGU kartlegger deponiet ved Malmøykalven

NGU bruker seismisk utstyr og sonar til å kartlegge deponerte masser i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. Prosjektet er først og fremst egnet til å si noe om bruk av sonar som... 01.04.08