September 2007

Kontrollerer fragmenteringsverk

Fylkesmannen og SFT kontrollerer i høst om de norske fragmenteringsverkene overholder miljøkravene. Disse anleggene mottar metallskrap fra pressede bilvrak, hvitevarer og annet... 27.09.07

Rammedirektivet for vatn innlemma i EØS-avtala

Rammedirektivet for vatn, eit av dei viktigaste miljødirektiva til EU, vart i dag innlemma i EØS-avtala. Formålet med direktivet er å sikre ein god miljøtilstand i både vassdrag... 28.09.07

Nonylfenoler i badehåndklær

En miljøorganisasjon har påvist helse- og miljøfarlig nonylfenol i badehåndklær i Sverige. I Norge er det med noen få unntak forbudt å bruke slike kjemikalier. Utslippene av... 28.09.07

Fortsatt forsuring av norske vann

Nedgangen i tilførsel av svovel med luft og nedbør til Norge har flatet ut. Det samme har svovelkonsentrasjonene i vann, viser overvåkningsresultater fra 2006. 26.09.07

Kildesortering av avfall frå byggjebransjen i alle kommunar

Miljøverndepartementet har fastsett ei ny forskrift med krav om avfallsplanar i byggjesakar i heile landet. Dei nye reglane krev også at minst 60 prosent av avfallet frå bygging... 27.09.07

10. oktober er søknadsfrist for kvotesystemet

Innen 10. oktober 2007 må norske virksomheter som skal være med i kvotesystemet for klimagasser søke om utslippstillatelse for perioden fra 2008 til 2012. Samme frist gjelder fo... 27.09.07

Enighet om å fjerne HKFK raskere

Verdens land har blitt enige om å fryse produksjonen av hydroklorfluorkarboner (HKFK) og fjerne stoffet raskere enn tidligere planlagt, etter initiativ fra Norge og flere andre... 24.09.07

Kartlegger 'nye' organiske miljøgifter

En landsomfattende undersøkelse viser generelt lave nivåer av åtte lite kartlagte organiske miljøgifter i innsjøer og sjøområder. Analysene av sedimenter og vannlevende organism... 19.09.07

Rettleiar for undersøking på industristader

Handlingsplanen for opprydding i jord i barnehagar omfattar i tillegg til dei ti største byane, fem store industristader: Mo i Rana, Kirkenes, Årdal, Odda og Porsgrunn. På desse... 19.09.07

Foreslår internasjonalt forbud mot miljøgift

Et norskledet ekspertutvalg har utarbeidet forslag om globalt forbud mot bruk av miljøgiften pentabromdifenyleter (pentaBDE). Et eventuelt forbud kan tre i kraft etter at... 05.09.07

Vegvisar til avløpsregelverket

Vi har laga ein vegvisar til avløpsregelverket, som mellom anna syner deg kvar du finn regelverk heimla i forureiningslova og tilhøyrande rettleiing for utslepp og reinsing av... 17.09.07

Forskriften om klimakvoter endret

Den norske forskriften om klimakvoter er endret som ledd i tilpasningene til EUs kvotedirektiv. De nye reglene innebærer at bedrifter må søke om tildeling av kvoter innen 10.... 14.09.07

Anbefaler tidsbegrenset tillatelse på Nyhamna

SFT anbefaler at Miljøverndepartementet ikke stiller krav om CO2–håndtering ved Statnetts planlagte reservekraftverk på Nyhamna i Møre og Romsdal. SFT legger til grunn at... 14.09.07

Jubileum for vellykket miljøavtale

16. september fyller Montrealprotokollen om beskyttelse av ozonlaget 20 år. I løpet av denne tiden er bruken av ozonreduserende stoffer redusert med 95 prosent globalt og mer en... 13.09.07

Oslo Havn må vurdere miljøkonsekvensene

Oslo Havn KF har redegjort for påstandene om ulovlig slamdumping i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. SFT ser alvorlig på at det har foregått brudd på tillatelsen. 14.09.07

Åpent møte om kraft frå land

Torsdag 20. september kan du delta på eit åpent møte/seminar om elektrifisering av petroleumsinnretningar på norsk kontinentalsokkel. Seminaret finn stad i Oljedirektoratet sine... 04.09.07

Første miljøvurdering av alt vann i Norge

Vannmiljøet i Norge ligger godt an sammenlignet med andre land i Europa. Over halvparten av det norske vannet ligger an til å tilfredsstille EUs miljøkrav. For første gang det e... 12.09.07

Ber Oslo Havn om redegjørelse

SFT ber Oslo Havn KF redegjøre i løpet av torsdag om Secora har dumpet slam fra overflaten ved dypvannsdeponiet ved Malmøykalven i Indre Oslofjord, slik det blir hevdet i en... 12.09.07

Regelhjelp til fiskeoppdrettere

Nå blir det enklere for fiskeoppdrettere å finne fram i regelverket. Også du som sitter på kontor får innføring i regelverket på nettstedet Regelhjelp.no. 12.09.07

SFT kontrollerer importører av byggevarer

SFT står i høst bak en omfattende kontrollaksjon rettet mot importører av byggevarer, elektriske og elektroniske produkter, leketøy og andre forbrukerprodukter. Hensikten er å... 10.09.07

Store muligheter for kommunale utslippskutt

Norske kommuner kan bidra til å redusere utslippene av klimagasser med rundt 8 millioner tonn årlig. Det viser en gjennomgang SFT har gjort av tekniske tiltak hvor kommunene hel... 07.09.07

Økt kontroll med importører av produkter

SFT står bak en omfattende kontrollaksjon rettet mot importører av byggevarer, elektriske og elektroniske produkter, leketøy og andre forbrukerprodukter. Hensikten er å forhindr... 07.09.07

Ny rapport om Oslofjorden ikke urovekkende

SFT er meget kritiske til at en ny rapport fra ExposMeter AB brukes som argument for at dypvannsdeponiet i Oslofjorden lekker. Firmaet har ikke tatt hensyn til den faglige... 06.09.07

Endringer på luftkvalitet.info

Nettstedet luftkvalitet.info får nå nytt utseende og bedre organisering av informasjonen. Hensikten er å gjøre informasjonen om luftkvaliteten ulike steder i landet mer... 30.08.07

Feilinformasjon om miljøopprydding i Oslo havn

Petter Stordalen og Stiftelsen Neptun advarer i en avis distribuert til husstandene i Oslo mot oppryddingsarbeidet i havneområdene. SFT mener det ikke fremkommer noe nytt i... 03.09.07