Oktober 2007

Ufullstendig redegjørelse fra StatoilHydro

I forbindelse med store sotutslipp fra faklingen ved StatoilHydros anlegg på Melkøya utenfor Hammerfest, har SFT vært på utrykningsinspeksjon. SFT har nå mottatt en redegjørelse... 30.10.07

Halvdagsseminar om hovedrapporten frå klimapanelet til FN

Hovudrapporten frå klimapanelet til FN blir ferdigstilt 17. november 2007. Vi inviterer til seminar i Oslo måndag 19. november for å belyse rapportane frå klimapanelet. 26.10.07

Miljøovervåkning ville fanget opp sedimentspredning

Innbyggerinitiativet på Nesodden hevder at store mengder sedimenter er spredd ut av dypvannsdeponiet ved Malmøykalven i Oslofjorden. SFT har vanskelig for å tro at dette stemmer... 25.10.07

EU-kommisjonen skal revidere anneks IV

Norske verksemder kan i perioden frå 22. oktober til 30. november 2007 foreslå stoff som bør inn på anneks IV - unntakslista i EU sitt kjemikalieregelverk. 24.10.07

Redegjørelsen fra Oslo Havn utsatt

Oslo Havn KF greide ikke å overholde fristen for å redegjøre om det er foregått ulovlig dumping av slam ved dypvannsdeponiet ved Malmøykalven og eventuelt i hvilket omfang.... 24.10.07

Skal kartleggje bruk av sonar til volumberekningar av masser

SFT støttar Noregs geologiske undersøkingar (NGU) med inntil 450.000 kroner for å få ny kunnskap om i kva grad kartlegging med sonar er ein eigna metode for volumberekningar i e... 24.10.07

Framleis avfallsvekst i 2006

I laupet av dei elleve siste åra har avfallsmengda auka med 30 prosent, til 9,6 millionar tonn i 2006. Bruttonasjonalprodukt (BNP) auka i same periode med 37 prosent. 2006-tala... 24.10.07

Norsk Metallfragmentering har vedteke førelegg

Norsk Metallfragmentering AS i Oppland har vedteke eit førelegg frå Økokrim på 1 million kroner og inndraging av 100 000 kroner for utslepp av slam og vatn som inneheldt bromert... 22.10.07

Søkjer etter direktør til avdeling for kjemikaliie og lokalmiljø

SFT søkjer etter ny direktør som skal leie og utvikle vår strategiske satsing på kjemikaliearbeidet frå 2008. Avdelinga for kjemikalie og lokalmiljø leier arbeidet vårt med hels... 22.10.07

Manglende PCB-sanering vurderes anmeldt

Eiere av norske bygg er pålagt å fjerne PCB-holdige kondensatorer fra lysarmatur innen 2008. Ved begynnelsen av 2007 gjensto det opptil 16 tonn ren PCB i lysarmatur i norske byg... 17.10.07

Framleis miljøgifter i fisk frå Mjøsa

Målingar av miljøgifter frå 2006 syner at det framleis er for mykje bromerte flammehemmarar i fisk frå Mjøsa, men nivåa i lågåsild og aure har ikkje auka dei siste åra. Mjøsfisk... 17.10.07

Anmelder Boliden Odda AS for akuttutslipp

SFT anmelder Boliden Odda AS i Hordaland til politiet for at de i mai slapp ut rundt 4,5 tonn sink til Sørfjorden, i tillegg til svovelsyre og mindre mengder kadmium og kobber. 16.10.07

Finner bromerte flammehemmere hos gravide

Undersøkelser av bromerte flammehemmere i blodet hos gravide i Bodø viser nå også nivåer av den fullbromerte forbindelsen deka-BDE. Resultatene tyder på at kvinnene i den nye... 14.10.07

Gratulerer FNs klimapanel og Al Gore med fredsprisen

SFT gratulerer FNs klimapanel (IPCC) og Al Gore med Nobels fredspris for 2007. - En viktig, riktig og fortjent pris, sier SFT-direktør Ellen Hambro. 12.10.07

Kjemikaliedagane 2007

13. og 14. november går Kjemikaliedagane av stabelen i Oslo. Kjemikaliedagane er ein årleg temakonferanse med deltaking frå næringslivet, myndigheiter og forskningsinstitusjonar... 10.10.07

Substitusjonsplikt for helse- og miljøfarlige stoffer

Alle som planlegger å bruke eller bruker produkter med stoffer som kan være en risiko for helse og miljø, har plikt til å vurdere om de kan bruke mindre farlige alternativer... 11.10.07

Informasjonshol bremsar miljøforbetringar

Ifølgje ein ny rapport frå Det europeiske miljøbyrå (EEA) hemmast miljøpolitikken i den felleseuropeiske regionen av informasjonshol og sviktande gjennomføring. 10.10.07

Anmelder Larvik Cell for utslipp til Farriselva

SFT anmelder Larvik Cell AS til politiet for ulovlig utslipp av avløpsvann til Farriselva. Larvik-bedriften startet opp etter sommerferien selv om avløpsledningen ikke var... 09.10.07

Nytt elevhefte om miljø og journalistikk

Arbeidsheftet ”Miljøjournalisten” gir et raskt innblikk i viktige miljøtemaer og grunnleggende journalistiske arbeidsmetoder. Nettstedet Miljøstatus i Norge og Avis i skolen har... 28.09.07

Krav til leteboring på Askeladd Beta

SFT gir StatoilHydro strenge krav til bruk og utslipp av kjemikalier, utslipp av borekaks og utslipp til luft i forbindelse med boring av avgrensningsbrønn Askeladd Beta, som... 04.10.07

Ingen uventet slamspredning fra mudring eller deponering observert

En undersøkelse av bunnforholdene i Oslo indre havn og ved Malmøykalven i mai i år viste ingen unormal sedimentering av slam i nærområdet til dypvannsdeponiet. Dette tyder på at... 03.10.07

Bistår sørafrikanske miljømyndigheter

SFT fortsetter miljøvernsamarbeidet med Sør-Afrika. Nylig var SFT-direktør Ellen Hambro i Durban for å sette i gang nye samarbeidsprosjekter på kontroll- og avløpsområdet. 17.09.07