Ufullstendig redegjørelse om utslipp fra Hammerfest LNG

SFT er ikke fornøyd med redegjørelsen fra StatoilHydro om utslippene fra LNG-anlegget i Hammerfest. SFT konkluderer fortsatt med at selskapet har brutt tillatelsen på tre områder: utslipp av PAH fra fakkelen, rutiner knyttet til måling av utslipp og rutiner for varsling/informasjon. SFT følger opp selskapet med ytterligere krav.

StatoilHydro har siden i sommer hatt betydelige sotutslipp med innhold av prioriterte stoffer fra faklingen ved oppstarten av LNG-anlegget på Melkøya utenfor Hammerfest i Finnmark. Etter en utrykningsinspeksjon i august konkluderte SFT med at utslippene var brudd på tillatelsen.

Utslippene til luft fra august til november av blant annet karbondioksid (CO2) og nitrogenoksider (NOx) har vært større enn forventet. I løpet av oppstartsperioden (6-10 måneder) vil de overskride StatoilHydros tidligere estimater. SFT forventer at det i den resterende oppstartsperioden ikke vil fakles i samme grad som tidligere.

Ikke skadelige helseeffekter

SFT har i flere omganger bedt StatoilHydro redegjøre for utslippene fra faklingen ved LNG-anlegget i Hammerfest og planlagte tiltak for å redusere disse. Selskapet har også informert om målingene av polyaromatiske hydrokarboner (PAH).

- SFT er fornøyd med at de målte PAH-konsentrasjonene i miljøet er så lave at det ikke gir noen grunn til bekymring for at befolkningen i Hammerfest er utsatt for utslipp som gir skadelige helseeffekter. Vi er imidlertid lite tilfreds med at vi fortsatt ikke har fått utslippstall for PAH i oppstartsfasen og forventede utslipp ved normal drift. Vi har dermed ikke grunnlag for å vurdere om dette skal reguleres i tillatelsen, sier direktør Signe Nåmdal i SFTs næringslivsavdeling.

Må sende beregningsunderlaget

SFT pålegger derfor StatoilHydro innen 30. november 2007 å utrede representativiteten til det prøvematerialet og de analysene som er utført. Selskapet må bruke utredningen til å vurdere om den pågående miljøovervåkningen er egnet til å påvise nivåer og effekter i miljøet fra fakkelutslippet. Nødvendige forbedringer av overvåkningsprogrammet skal skje innen nyttår.

StatoilHydro vil bruke eksterne konsulenter til å beregne utslippet fra fakkelen. Selskapet må innen 30. november sende SFT underlaget som konsulenten skal bruke. Utslippsberegningene fra konsulenten skal være SFT i hende innen 10. januar 2008. Innen den samme datoen må selskapet også dokumentere at de har etablert et system for måling og beregning av utslipp.

Må utrede tiltak

SFT varsler også at StatoilHydro må gjennomføre den planlagte utredningen av mulige tiltak på fakkelen og/eller andre systemer på anlegget for å redusere utslippet. Utredningen skal sendes SFT innen 1. mars 2008.

Selskapet må innen nyttår dokumentere at de har utarbeidet rutiner som sikrer plikten til å varsle/informere SFT om uforutsette hendelser, og til å informere omgivelsene i forbindelse med eventuell nedstengning og oppstart av anlegget.

Tema