Plikt til å melde fra om farlige produkter

Alle virksomheter har plikt til å melde fra til myndighetene dersom de oppdager at de har omsatt farlige produkter. Meldeplikten er et viktig bidrag til myndighetens arbeid med å forebygge at det omsettes produkter som kan medføre helseskade for forbruker. Meldeplikten gjelder for alle forbrukerprodukter som det ikke finnes et eget meldesystem for. Egne meldesystemer finnes blant annet for matvarer og medisinsk utstyr.

Alle meldinger om farlige produkter skal sendes Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB). Det er utarbeidet et eget skjema som skal brukes for denne type meldinger kalt "Melding om farlige produkter".

Hvis meldingen gjelder et produkt som er farlig på grunn av kjemiske egenskaper - for eksempel innhold av farlige kjemiske stoffer - og/eller støy, så send gjerne en kopi av meldingen til Klima- og forurensningdirektoratet (Klif). Det er Klif som har ansvar for kjemisk helsefare og støy ved forbrukerprodukter.

Meldeplikten gjelder for alle EU/EØS-land

Medlemslandenes myndigheter orienterer hverandre om farlige forbrukerprodukter gjennom informasjonssystemet Rapex. Systemet skal sikre at farlige produkter som oppdages i ett land, ikke kan omsettes i andre land innenfor samarbeidet.

Ansvarlig myndighet for å ta i mot RAPEX-meldinger om farlige produkter i Norge er Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB).

Tema