Ny kartlegging av miljøgifter i vann

Miljøvernmyndighetene i de nordiske landene har kartlagt forekomsten i vann av ulike stoffer som er, eller kan være, biocider. Undersøkelsen ga ingen overraskende funn, men styrker kunnskapen om stoffenes utberedelse og egenskaper i miljøet.

Nordisk prosjekt:

  • Prosjektet ble finansiert av Nordisk ministerråd og de deltakende institusjonene.
  • Statens forurensningstilsyn (SFT) har vært Norges representant i samarbeidet.
  • De kjemiske analysene er utført av Norsk institutt for luftforskning (NILU) og Svenska Miljöinstitutet (IVL). De har også utarbeidet rapporten.
Det er stoffene bronopol, resorcinol, m-kresol og triklosan som er kartlagt i ulike vannmiljøer. Stoffene brukes i ulike forbrukerprodukter som kosmetikk og legemidler, og i industriell bruk. Hensikten med undersøkelsen var å få bedre kunnskap om risikoen ved bruk av stoffene. Med ett unntak av triklosan, ble stoffene påvist i konsentrasjoner som ikke gir grunn til bekymring.

Mye triklosan

Det bakteriedrepende stoffet triklosan har vært brukt i vanlige produkter som tannkrem, kosmetikk og i tekstiler. Stoffet ble påvist i slam fra de fleste renseanleggene i undersøkslen, og verdiene var der de klart høyeste.

Triklosan ble også påvist i utslippsvann fra kommunale renseanlegg, og i sjøbunn nær utslippene. Stoffet var også det eneste som ble påvist i prøver av fisk. Funnene samsvarer med SFTs tidligere undersøkelser av triklosan i miljøet.

Forbud mot triklosan

Kjente bruksområder for triklosan:

  • Tekstiler - antibakterielt middel i sportsstrømper, sykkelbukser, løse skosåler, skopleiemidler.
  • Plastprodukter - brødfjel, duker, stoff i barnevogner, barneregntøy.
  • Maling.
  • Kosmetikk og hygieneartikler - tannkrem, munnvann, deodoranter, såpe, fotspray.
  • Dyrepleiemidler.
  • Biocider.
Triklosan er giftig for vannlevende organismer, og kan gi varige skader i naturen. Stoffet kan også føre til at farlige bakterier blir motstandsdyktige mot antibiotika. På grunn av risikoen for helse- og miljøskade har mange produsenter allerede redusert bruken av triklosan i ulike produkter.

SFT mener ytterligere regulering er nødvendig og har anbefalt et generelt forbud mot stoffet i forbrukerprodukter.

Bronopol og resorcinol

Bronopol og resorcinol er også giftige, men i motsetning til triklosan er de lettere nedbrytbare i miljøet. Det er også antatt at stoffene i mindre grad vil oppkonsentrere seg i næringskjeden. Dermed bør faren for helse- og miljøskade være vesentlig mindre.

Bronopol blir brukt til å hindre bakterie- og slamdannelse, og som konserveringsmiddel i en rekke produkter. I en del sammenhenger blir stoffet brukt som erstatning for andre mer miljøskadelige stoffer. Resorcinol brukes blant annet i lim, fargestoffer og legemidler.

Følger med på bruken av resorcinol

Bronopol ble ikke påvist i noen av prøvene, noe som tyder på at stoffet brytes raskt ned. Resorcinol ble påvist i flere prøver tatt nær utslipp fra kommunale renseanlegg, avrenning fra deponier og industri, samt slam og utslippsvann fra en del av de kommunale og industrielle renseanleggene.

En norsk vannprøve viste ett tilfelle der konsentrasjonen av resocinol var i nærheten av et nivå som kan være skadelig for fisk. Denne prøven er tatt tett inn mot kilden, og en regner med at det fort skjer en fortynning i vannet. Siden stoffet er biologisk nedbrytbart og har lite potensial for å oppkonsentreres i næringskjeden, mener SFT at prøveresultatet ikke gir grunn til bekymring.

SFT ønsker likevel å følge med på hvordan forbruket av resorcinol utvikler seg i Norge, slik at bruken ikke blir et lokalt problem i framtiden.

M-cresol

M-cresol brukes blant annet i ulike kjemiske prosesser og finnes i råolje, enkelte legemidler, såpe og flybensin. Stoffet ble funnet i noen prøver fra Danmark, Finland og Sverige, men ikke i Norge. Stoffet er giftig, men det er begrenset kunnskap om effektene. Stoffet kan hope seg opp i alger og andre laverestående organismer, men har lite potensial for opphopning i fisk.


Nordisk undersøkelse:
Det er tatt vannprøver av stoffene bronopol, resorcinol, m-kresol og triklosan en rekke stedre i Norden. De andre prøvetypene ble generelt tatt nær vannprøvene.

Tema