Norge og EU vil overoppfylle klimamål

Både Norge og EU har lagt planer om å overoppfylle forpliktelsene i Kyotoprotokollen om reduksjon i utslippene av klimagasser. Det viser landenes rapportering til Det europeiske miljøbyrået (EEA). For Norge og flere andre land er kjøp av klimakvoter nødvendig for å oppfylle forpliktelsene.

Den nye rapporten fra EEA viser utslippstall fra 1990 til 2005, og evaluerer landenes prognoser for framtidige utslipp basert på innrapporterte planlagte virkemidler og tiltak. Den gir en god pekepinn om landene vil nå målene i den internasjonale klimaavtalen, Kyotoprotokollen.

Nasjonale tiltak og kjøp av kvoter

Kyoto-mekanismene

Kyotoprotokollen åpner for at land kan innfri sine utslippsplikter ved bruk av tre ulike fleksible mekanismer:

  • Felles gjennomføring (Joint Implementation): Det er mulig å  få kreditter for investering i utslippsreduserende prosjekt i land som har forpliktelser etter protokollen
  • Den grønne utviklingsmekanismen (CDM): Det er mulig å få kreditter for investeringar i prosjekt i u-land uten forpliktelser.
  • Internasjonal kvotehandel (Emission Trading): Handel med CO2-kvoter mellom land med forpliktelser.
Rapporten viser at utslippene av klimagasser fra Norge i 2010 vil være om lag 19 prosent høyere enn forpliktelsene vi har påtatt oss i Kyotoprotokollen. Dette må Norge dekke inn med vedtatte og nye nasjonale tiltak, samt kjøp av klimakvoter gjennom de fleksible Kyoto-mekanismene.

Samlet vil landene i den såkalte EU 15-gruppen, de 15 landene som var EU-medlemmer i 1997, klare seg med kvotekjøp for 4 prosent av utslippene for å nå målene i Kyotoprotokollen, dersom planlagte nasjonale tiltak blir gjennomført.

Nye norske klimamål

Etter at landene rapporterte sine utslippsprognoser til EEA, har regjeringen i stortingsmelding nr 34 (2006-2007) om norsk klimapolitikk som kjent vedtatt å overoppfylle Kyoto-målene med 10 prosent.

Overoppfyllelsen vil innebære at Norge ved å gjennomføre utslippsreduksjoner i Norge og ved kjøp av kvoter fra andre land vil ha nøytralisert våre utslipp så mye at det tilsvarer en reduksjon på 9 prosent i forhold til 1990 og 16 prosent sammenlignet med utslippene i 2005. Den nye EEA-rapporten gir derfor ikke en helt oppdatert status for Norges planer for oppfyllelse av Kyotoprotokollen.

Forpliktelsen til Norge i Kyotoprotokollen er at klimagassutslippene i perioden 2008-2012 ikke skal være mer enn 1 prosent høyere enn i 1990, da utslippene var på i underkant av 50 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Trenger nye tiltak og kvotekjøp

Blant landene i EU 15-gruppen er Sverige og Storbritannia de eneste som vil kunne overoppfylle sine forpliktelser med planlagte tiltak og virkemidler hjemme. Landene som ser ut til å få størst behov for å benytte de fleksible mekanismene til kvotekjøp, er Luxembourg, Norge, Østerrike, Portugal og Nederland.

Rapporteringen til EEA viser likevel at landene i EU 15 vil supplere med nye virkemidler, tiltak og kvotekjøp. Det betyr at forpliktelsene i Kyotoprotokollen uansett vil bli oppfylt og kanskje overoppfylt.

Positiv trend

SFT mener den nye EEA-rapporten viser en positiv trend i de europeiske landenes reduksjon av klimagasser. Samtidig er det mer som må gjøres om vi skal klare å nå målet om en maksimal økning av den globale middeltemperaturen med 2 grader.

I følge FNs klimapanel (IPCC) vil en oppvarming på mer enn 2 grader få svært alvorlige og potensielt irreversible konsekvenser for klimaet.

Tema