Mye metall i svevestøvet i Mo i Rana

Industrien i Mo i Rana har redusert utslippene av svevestøv etter pålegg fra SFT og på eget initiativ, og flere tiltak vil bli gjennomført. Behovet for å redusere utslippene ytterligere understrekes i en ny rapport fra Folkehelseinstituttet som viser at svevestøvet inneholder mye metaller.

Dette gjør SFT med utslippene i Mo i Rana:

  • Krav til Celsa Armeringsstål AS: Prosessomlegging og forbedret avgassrensing. Planlagt gjennomført sommeren 2008. Nye skjerpede utslippskrav vil bli fastsatt.
  • Krav til SMA Mineral AS: Nytt renseanlegg. Planlagt satt i drift vinteren 2007/ 2008 for å overholde innskjerpede utslippsgrenser.
  • Krav til Rio Doce Manganese Norway AS: Pålagt ytterligere støvreduserende tiltak innen 1. juli 2008.
  • Krav til Fesil Rana Metall AS: Varslet om innskjerping av utslippsgrense for støv fra 1. juli 2008. 
  • Program for luftovervåkning i Mo i Rana: Pågår kontinuerlig. Vurderes utvidet med analyse av enkelte metaller fra 2008, i henhold til nye anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.
Målingene av luftkvaliteten i Mo i Rana viser færre overskridelser av grenseverdiene for svevestøv i lufta. For perioden 1. januar til 1. november i år ble eksempelvis grenseverdien ved målestasjonen på Moheia overskredet 36 ganger, mens det i samme periode i 2005 og 2006 ble registrert henholdsvis 54 og 82 overskridelser.

I løpet av første halvår i 2008 vil det bli flere større ombyggings- og rensetiltak etter krav fra SFT. Dette ventes å gi betydelig miljøgevinst. Undersøkelsene tyder også på at forurensningen ikke er like alvorlig ellers i Mo som ved målestasjonen på Moheia, som ligger mellom industriparken og Mo sentrum. 

Overvåkes kontinuerlig

Svevestøvinnholdet i luft overvåkes kontinuerlig på to faste målestasjoner i Mo i Rana, Moheia og Gruben. Måleprogrammet gjennomføres av Molab AS og koordineres av SFT. Målingene har i lengre tid vist høye gjennomsnittlige støvkonsentrasjoner og hyppige overskridelser av gjeldende grenseverdi på 50 mikrogram per kubikkmeter (µg/m3). 

Som en del av et utvidet støvkartleggingsprosjekt som gjennomføres i år, har Nasjonalt folkehelseinstitutt på forespørsel fra SFT og Rana kommune nå vurdert om metallinnholdet i svevestøvet i Mo i Rana kan ha helsemessig betydning.

For mye metaller

Rapporten fra Folkehelseinstituttet viser at metallinnholdet i svevestøvet i Mo i Rana er generelt høyt, og avspeiler at hovedkildene til støvet er virksomhetene i industriparken. Prøvene er tatt høsten 2006.

Innholdet av mangan i støvet er høyere enn retningslinjene Verdens helseorganisasjon (WHO) har satt for langvarig manganeksponering. Nivåene av kadmium er lavere enn WHOs retningslinjer, men likevel så vidt høyt at kadmiumkonsentrasjonen bør overvåkes jevnlig.

Innholdet av sink i svevestøvet ved målestasjonen er høyt i forhold til konsentrasjonen som vanligvis finnes i byluft. Kunnskapen om det helseskadelige potensialet til sink er mangelfull, men med de målte nivåene kan ikke uønskede helsevirkninger utelukkes. Krom bør følges opp videre for å avklare hvilke tilstandsform det foreligger i.

Blyinnholdet er under det nivået WHO mener vil gi helseeffekter, og nikkel, arsen, vanadium og PAH vurderes heller ikke å utgjøre noe problem.

Bør redusere risikoen

Ifølge Folkehelseinstituttet kan det forhøyede innholdet av metaller i lufta i verste fall øke antallet tilfeller av lungekreft med ett tilfelle i en befolkning på 10.000 i løpet av 70 år. Dette mener Folkehelseinstituttet er en risiko som bør reduseres.

Sammenlignet med luftforurensningen i Oslo er metallnivåene høyere i Mo i Rana mens innholdet av PAH er betydelig lavere.

Barn, syke og eldre mest utsatt

Helseeffekter og plager fra eksponering for svevestøv avhenger av livsstil, generell helse, alder, kjønn og sammensetningen av svevestøvet en utsettes for. Barn, eldre og mennesker som allerede har luftveislidelser eller hjertekarsykdommer, er mer mottakelige enn andre. Disse vil kunne få forverret sin helsetilstand eller få utviklet eller fremskyndet sykdom.

Ut fra tilgjengelig viten om effekter av luftforurensningen på menneskers helse, mener Folkehelseinstituttet at de målte nivåene av svevestøv og innholdet av metaller i støvet i Mo i Rana kan påvirke helsen i negativ retning hos mottakelige personer. Både episoder og et høyt gjennomsnittsnivå av svevestøv er helsemessig betenkelig, og det anbefales at svevstøvnivåene reduseres ytterligere.

Siden de fleste metaller er bundet i støvpartiklene, vil en reduksjon av svevestøvnivået også medføre redusert eksponering for metaller. SFT har pålagt bedriftene å gjøre tiltak. I tillegg har Rana kommune også iverksatt tiltak for å redusere utslippene.

Tema