Innspurt for FNs klimapanel

Mandag 12. november starter FNs klimapanel innspurten i arbeidet med sin fjerde hovedrapport. I løpet av uken skal siste del – synteserapporten – gjøres ferdig.

FNs klimapanel (IPCC)

  • Ble opprettet av Verdens meteorologiske organisasjon (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP) i 1988.
  • Gir faglige vurderinger og sammendrag av den nyeste klimaforskningen, inkludert klimaendringer, økologiske og sosioøkonomiske virkninger, samt mulige tiltak for å redusere årsaken til og virkningene av klimaendringene.
  • Klimapaneles rapporter har vært et sentralt faglig grunnlag for etableringen av FNs klimakonvensjon og Kyotoprotokollen. Klimapanelets fjerde hovedrapport vil være viktig for forhandlingene om fremtidige avtaler om utslippsreduksjoner under FNs klimakonvensjon. 
  • IPCC er i 2007 tildelt Nobels fredspris sammen med AL Gore for deres arbeid med å skape og spre kunnskap om klimaendringene og for å legge grunnlag for nødvendige tiltak mot klimaendringene. 
  • SFT koordinerer den norske innsatsen overfor FNs klimapanel, som såkalt "focal point" for IPCC.
  • Norske forskningsmiljøer har bidratt aktivt til IPCCs fjerde hovedrapport som del av forfatterteamene for delrapportene.
I perioden fra 12. til 17. november 2007, møtes klimapanelet i Valencia for å gjøre ferdig en synteserapport. Denne rapporten trekker ut og sammenstiller de viktigste resultatene fra klimapanelets hovedrapport.

Gir oversikt over klimapanelets konklusjoner

- Klimaendringene er den mest alvorlige miljøtrusselen verden står overfor. Synteserapporten er viktig fordi den ser klimaendringer, konsekvenser, mulige tiltak og tilpasning i sammenheng. Dette er rapporten for alle de som vil ha en oversikt over klimapanelets konklusjoner, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Tidligere i år har klimapanelet lagt fram tre deler av sin nye hovedrapport. Første del som kom i februar handlet om den vitenskapelige forståelsen av klimaendringene. Del to kom i april og handlet om virkninger, sårbarhet og tilpasning. Den tredje delen handlet om tiltak og virkemidler mot klimaendringene og ble lagt fram i mai.

SFT leder norsk delegasjon

Den norske delegasjonen i Valencia ledes av SFT, som koordinerer det norske arbeidet overfor FNs klimapanel. Miljøverndepartementet og Direktoratet for naturforvaltning deltar også i delegasjonen.

Tema