Fortsatt miljøgifter i Sørfjorden

Det er fortsatt for høye konsentrasjoner av enkelte miljøgifter i fisk og skalldyr noen steder i Sørfjorden i Hordaland, men det ser ut til at nivåene ellers reduseres. PCB-konsentrasjonen i blåskjell ved Tyssedal var i fjor den laveste som er registrert siden 1991.

Dette framgår av en kartlegging av miljøgifter i organismer utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) i 2006 på oppdrag fra SFT.

Andre funn:

  • Nivåene av kvikksølv i fisk og blåskjell i Sørfjorden er moderate, bortsett fra i dypvannsfiskene lange og brosme, der det ble funnet høye konsentrasjoner.
  • Analyser av torskelever viste ubetydelige/små mengder PCB og moderate mengder DDT.
  • DDT-konsentrasjonen i blåskjell var stedvis høy. Mye nedbør i tidsrommet for prøvetaking, og dermed økt avrenning fra land, kan sannsynligvis forklare de høye konsentrasjonene.
  • Blåskjell fra alle stasjoner i Sørfjorden var lite/ubetydelig forurenset med PCB i 2006. PCB-konsentrasjonen ved Tyssedal var den laveste som er registrert siden 1991.

Miljøovervåkning i Sørfjorden

Rapporten om miljøgifter i organismer er den tredje delrapporten for 2006 om miljøforholdene i Sørfjorden. Overvåkningen av fjorden inngår i Statlig program for forurensningsovervåking, og har som mål å fastslå dagens forurensningssituasjon og vurdere denne i forhold til de tiltak som er gjort og eventuelle nye tiltak.

Overvåkningen bidrar dessuten med underlag for Mattilsynet, som trenger miljøgiftdata for å vurdere/revurdere kostholdsråd.

Gjeldende kostholdsråd

På grunnlag av tidligere undersøkelser fraråder Mattilsynet fortsatt gravide og ammende å spise fisk og skalldyr fanget i Sørfjorden. Alle frarådes å spise skjell og dypvannsfisk, som brosme og lange, fanget i Sørfjorden. Konsum mer enn én gang i uken av torsk og konsum av lever fra fisk fanget i indre Sørfjorden, frarådes også.

Tema