Arbeidet mot klimaendringer ved avgjørende veiskille

Vi kan unngå de mest dramatiske konsekvensene av klimaendringene ved å redusere utslippene raskt. Det viser den nyeste rapporten fra FNs klimapanel. Rapporten dokumenterer at alvorlige menneskeskapte klimaendringer allerede medfører betydelige endringer i naturen.

I Valencia har nærmere 400 delegater fra rundt 130 land vedtatt siste del av FNs klimapanels fjerde hovedrapport. Synteserapporten bekrefter konklusjonene fra de tidligere rapportene, og slår fast at den globale oppvarmingen er utvetydig.

Menneskeskapte klimaendringer

Det er meget sannsynlig at mesteparten av temperaturøkningen siden midten av forrige århundre skyldes den menneskeskapte økningen i konsentrasjonen av klimagasser. Luft- og havtemperaturer øker, det er omfattende smelting av snø og is, og flere av de siste års tilfeller av ekstremvær kan trolig knyttes til pågående klimaendringer.

De mest sårbare naturområdene og de fattigste menneskene rammes hardest av klimaendringene.

Behov for kraftige tiltak

FNs klimapanel (IPCC)

  • Ble opprettet av Verdens meteorologiske organisasjon (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP) i 1988.
  • Gir faglige vurderinger og sammendrag av den nyeste klimaforskningen, inkludert klimaendringer, økologiske og sosioøkonomiske virkninger, samt mulige tiltak for å redusere årsaken til og virkningene av klimaendringene.
  • Klimapanelets rapporter har vært et sentralt faglig grunnlag for etableringen av FNs klimakonvensjon og Kyotoprotokollen. Klimapanelets fjerde hovedrapport vil være viktig for forhandlingene om fremtidige avtaler om utslippsreduksjoner under FNs klimakonvensjon. 
  • IPCC er i 2007 tildelt Nobels fredspris sammen med AL Gore for deres arbeid med å skape og spre kunnskap om klimaendringene og for å legge grunnlag for nødvendige tiltak mot klimaendringene. 
  • SFT koordinerer den norske innsatsen overfor FNs klimapanel, som såkalt "focal point" for IPCC.
  • Norske forskningsmiljøer har bidratt aktivt til IPCCs fjerde hovedrapport som del av forfatterteamene for delrapportene.
- Klimapanelets synteserapport viser hvor omfattende og alvorlige problemer vi er i ferd med påføre oss selv. Samtidig viser rapporten at det er mulig å begrense temperaturstigningen til i overkant av 2 grader. Dette er ambisiøst, men omfattende tiltak er nødvendige for å unngå de mest alvorlige konsekvensene av klimaendringene, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Uten nye tiltak vil utslippene øke med 25 til 90 prosent mellom 2000 og 2030. Skal oppvarmingen begrenses til 2,0–2,4 grader, må utslippsveksten snus til reduksjon innen 2015. Deretter må de globale utslippene reduseres med 50 til 85 prosent innen 2050.

Kraftige kutt i utslippene er mulig

Rapporten viser betydelige muligheter for å redusere utslippene av klimagasser. Ifølge FNs klimapanel kan oppvarmingen stabiliseres med teknologi som enten er kommersielt tilgjengelig i dag, eller forventes å bli det i de nærmeste tiårene. Dette krever imidlertid at insentiver for å ta i bruk slik teknologi er på plass og barrierene reduseres.

- Klimapanelet viser til at Kyotoprotokollen og Klimakonvensjonen har hatt stor betydning blant annet ved å etablere et marked for handel med utslippskvoter. Bedre internasjonale avtaler i framtiden kan også redusere kostnadene og gjøre tiltakene mer effektive, sier Ellen Hambro.

Krever både utslippskutt og tilpasninger

Konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren er allerede så høy at den vil påvirke den globale temperaturen i flere tiår framover. Med høy grad av sikkerhet slår klimapanelet fast at verken tilpasning eller utslippsreduksjoner alene er tilstrekkelig for å unngå alle alvorlige konsekvenser av klimaendringene.

Uansett hvor kraftige reduksjoner man setter i verk, er det også behov for tilpasningstiltak.

Moderate kostnader

I rapporten trekker FNs klimapanel fram modellberegninger som viser at å begrense den globale oppvarmingen til 2,0–2,8 grader vil redusere det globale bruttoprodukt i 2030 med 3 prosent. Dette tilsvarer en vekst i økonomien som er 0,12 prosent lavere per år enn uten tiltak.

Faglig grunnlag for klimaforhandlingene

Synteserapporten er siste del av den fjerde hovedrapporten til FNs klimapanel. Rapporten gir et faglig grunnlag for de internasjonale forhandlingene under FNs klimakonvensjon om å redusere utslippene av klimagasser.

Neste partsmøte under Klimakonvensjonen er på Bali 3. til 14. desember 2007.

SFT leder norsk delegasjon

Den norske delegasjonen i Valencia har vært ledet av SFT, som koordinerer det norske arbeidet overfor FNs klimapanel. Miljøverndepartementet og Direktoratet for naturforvaltning har også deltatt i delegasjonen.

Tema