November 2007

Fekk EMAS' miljøpris

GRIP Senter, Oslo og Kraft Foods Norge AS, Disenå i Sør-Odal er tildelt EMAS' utmerking for 2007. Utrmekinga vart utdelt under ein sermoni i Lisboa 19. november. 29.11.07

Erfaringer fra myndighetenes håndtering av Vest Tank-ulykken

Lokale, regionale og nasjonale myndigheter har arbeidet med ulykken ved Vest Tank i Gulen kommune 24. mai 2007. Myndighetene ønsker å trekke lærdom og peke på forbedringspunkter... 28.11.07

Norge og EU vil overoppfylle klimamål

Både Norge og EU har lagt planer om å overoppfylle forpliktelsene i Kyotoprotokollen om reduksjon i utslippene av klimagasser. Det viser landenes rapportering til Det europeiske... 27.11.07

Ufullstendig redegjørelse om utslipp fra Hammerfest LNG

SFT er ikke fornøyd med redegjørelsen fra StatoilHydro om utslippene fra LNG-anlegget i Hammerfest. SFT konkluderer fortsatt med at selskapet har brutt tillatelsen på tre område... 26.11.07

SFT-partnar vann russisk miljøpris

Teknisk-naturvitenskapeleg foreining (Tekna), som administrerer eit program for reinare produksjon for Miljøverndepartementet og SFT, fekk nyleg ein heiderspris av den russiske... 22.11.07

Regelhjelp.no feirer 55 bransjer

Fem nye bransjer får nå regelverksinformasjon på Regelhjelp.no. Dermed er nettstedet ferdig utbygd med 55 bransjer, og de aller fleste ansatte, arbeidsgivere og HMS-ansvarlige f... 20.11.07

Mye metall i svevestøvet i Mo i Rana

Industrien i Mo i Rana har redusert utslippene av svevestøv etter pålegg fra SFT og på eget initiativ, og flere tiltak vil bli gjennomført. Behovet for å redusere utslippene... 16.11.07

Arbeidet mot klimaendringer ved avgjørende veiskille

Vi kan unngå de mest dramatiske konsekvensene av klimaendringene ved å redusere utslippene raskt. Det viser den nyeste rapporten fra FNs klimapanel. Rapporten dokumenterer at... 17.11.07

Plikt til å melde fra om farlige produkter

Alle virksomheter har plikt til å melde fra til myndighetene dersom de oppdager at de har omsatt farlige produkter. Meldeplikten er et viktig bidrag til myndighetens arbeid med ... 28.11.07

Pressekonferanse om FNs klimapanels fjerde hovedrapport

Miljøverndepartementet inviterer til pressekonferanse lørdag 17. november kl. 12.00 i forbindelse med at FNs klimapanel (IPCC) legger fram sin synteserapport, den siste delen av... 16.11.07

Vil ha tilbake statleg utlegg frå grunneigar i Elverum

SFT krev 3,5 millionar kroner i refusjon frå ein grunneigar for delar av utgiftene til opprydding av forureining i grunnen på ein eigedom i Elverum. På eigedommen blei det i man... 14.11.07

Opplysninger om bromerte flammehemmere i EE-produkter

SFT pålegger virksomheter å gi opplysninger om bromerte flammehemmere i elektriske- og elektroniske produkter (EE-produkter). 05.11.07

Fortsatt miljøgifter i Sørfjorden

Det er fortsatt for høye konsentrasjoner av enkelte miljøgifter i fisk og skalldyr noen steder i Sørfjorden i Hordaland, men det ser ut til at nivåene ellers reduseres.... 08.11.07

Kontrollaksjon mot anlegg som tek imot oljeavfall

SFT og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal i 2008 gjennomføre ein felles tilsynsaksjon mot anlegg som handterer farleg avfall frå oljeindustrien. 12.11.07

Innspurt for FNs klimapanel

Mandag 12. november starter FNs klimapanel innspurten i arbeidet med sin fjerde hovedrapport. I løpet av uken skal siste del – synteserapporten – gjøres ferdig. 09.11.07

Nye målinger viser liten spredning av miljøgifter

Det pågår nå en omfattende opprydding av forurenset sjøbunn i Indre Oslofjord. Nye målinger viser lave nivåer av miljøgifter i vannet rundt dypvannsdeponiet ved Malmøykalven og ... 08.11.07

Meir tungmetall frå Nikel til Noreg

Tilførsla av tungmetall til Aust-Finnmark frå det russiske smelteverket i Nikel har auka kraftig dei siste åra, særleg i sommarhalvåret. Målingar frå norsk side av grensa viser ... 07.11.07

Lågare svovelinnhald i anleggsdiesel

Miljøverndepartementet innfører nye og strengare krav til svovelinnhaldet i anleggsdiesel. Dei nye krava gjeld frå 1. januar 2009 og vil bidra til å forbetre luftkvaliteten i by... 07.11.07

Gode råd til småbarnsforeldre

SFT-brosjyren ”Barns kjemiske hverdag” gir gode råd til småbarnsforeldre og andre som arbeider med barn. For å nå ut til flest mulig småbarnsforeldre, er brosjyren nå oversatt t... 27.11.06

Ny kartlegging av miljøgifter i vann

Miljøvernmyndighetene i de nordiske landene har kartlagt forekomsten i vann av ulike stoffer som er, eller kan være, biocider. Undersøkelsen ga ingen overraskende funn, men... 05.11.07

Kontrollerer oppryddingen i indre Oslofjord

SFT følger nøye med på oppryddingen av forurenset sjøbunn i indre Oslofjord. Nye kontroller av tiltakshaverne Oslo Havn og Statens vegvesen avdekket noen mangler ved rutinene.... 05.11.07

Like mye ved, mer energi og mindre utslipp

Til tross for økt fokus på bruk av biobrensel til oppvarming, var vedforbruket i Norge omtrent uforandret fra 2005 til 2006. Dette viser nye resultater fra en spørreundersøkelse... 05.11.07

Kontrollerer bygge- og anleggsbransjen

Tilsynspersonell frå SFT og Fylkesmannen gjennomfører nå ein landsomfattande kontroll av bygge- og anleggsbransjen. Aksjonen rettar seg i første rekke mot korleis bransjen nytta... 02.11.07