Mars 2007

FNs klimapanel med ny rapport i påska

Langfredag legg FNs klimapanel (IPCC) fram ein ny rapport om korleis klimaendringane vil påverke verdas matproduksjon, økosystem, industri og busetting. Du kan følgje... 27.03.07

Styrkar forureiningsarbeidet i Polen

SFTs polske motstykkje, GIOS, har gjennom EØS-finansieringsordningane fått innvilga støtte på nærare 14 millionar kroner til eit prosjekt der dei i samarbeid med SFT skal styrkj... 28.03.07

Avviser konklusjonene i rapport om PCB-spredning i Oslofjorden

Data fremlagt av det svenske firmaet Exposmeter AB gir ikke nye opplysninger om spredning av PCB i Indre Oslofjord. NIVA, NGI og SFT mener det ikke er samsvar mellom funnene av... 28.03.07

Miljøgiftundersøkelser fra Indre Oslofjord

Blåskjell fra Indre Oslofjord er i ubetydelig eller ingen grad påvirket av deponeringen av forurensede masser ved Malmøykalven. Mudringen i indre havn har som forventet gitt noe... 27.03.07

Miljøkravene i Oslofjorden overholdes

Et svensk firma har målt om det spres PCB fra mudring og deponering av forurenset sjøbunn i Indre Oslofjord. SFT mener undersøkelsen ikke gir nye opplysninger som gjør at... 27.03.07

Kartlegger miljøgifter i Mjøsa

I fjor ble det samlet inn et stort antall vann- og slamprøver for å fastslå hvor mye miljøgifter som tilføres Mjøsa i løpet av et år. Resultatene tyder på at utslippene via... 27.03.07

Klager på omlasting i Finnmark

SFT tillot i desember omlasting av gasskondensat fra skip til skip i Sarnesfjorden/Kåfjorden i Nordkapp kommune, men sa nei til omlasting i Bøkfjorden/Korsfjorden i Sør-Varanger... 20.03.07

Tankanlegg på Svalbard sikrast mot utslepp

SFT krev at større tankar med kjemikalium og petroleumsprodukt på Svalbard skal sikrast mot utslepp og forureining. Tiltaka skal vere iverksett innan 31. desember 2007. 20.03.07

Furutretjære ikke et biocid

Furutretjære er viktig til tradisjonell bevaring av gamle bygninger og båter i Norden. EU har bestemt at furutretjære som brukes til behandling av tre, ikke er å betrakte som et... 19.03.07

Avfall eller ikke-avfall? Det er spørsmålet...

Regelverket for eksport av avfall er mye strengere enn regelverket for eksport av produkter, inkludert brukte produkter. Det er derfor viktig å avklare spørsmålet avfall eller... 29.03.07

Smøretips for påska

Årets relativt tidlige påske tilsier moderat UV-stråling i Sør-Norge og lav UV-stråling i nord. Nyt sola, sjekk UV-varselet for ditt område og bruk solbeskyttelse deretter. 27.03.07

Dramatisk økosystemskifte på Skagerrakkysten

De store undersjøiske skogene av sukkertare langs indre kyst av Skagerrak er nesten utryddet og erstattet med nedslammede matter av trådalger. Mye tyder på et varig økosystemski... 16.03.07

Økende tilførsler av næringssalter

Nye beregninger viser at norskekysten tilføres mer menneskeskapte utslipp av nitrogen og fosfor på strekningen fra Lindesnes i sør til den russiske grensen i nord. På... 15.03.07

Unntak for bruk av gravemasser

Bygge- og graveforskriften krever at jordmasser som ikke er forurenset av menneskelig aktivitet, men som har forhøyet naturlig bakgrunnsnivå, må leveres til godkjent deponi.... 15.03.07

Mange små virksomheter bryter regelverket

Fylkesmannen og SFTs kontroll i fjor av 304 verksteder, renserier og virksomheter i plast- og gummiindustrien viser at mange virksomheter håndterer kjemikalier og farlig avfall... 12.03.07

Må redusere produksjon ved for mye svevestøv

Mo i Rana i Nordland er plaget av for mye svevestøv, selv om en rekke bedrifter har gjennomført tiltak for å redusere utslippene. SFT pålegger nå tre bedrifter å redusere... 09.03.07

PCB-forbod i utendørs lysrørarmatur

Miljøverndepartementet har vedteke å utvide forbodet mot PCB-haldige kondensatorar til også å gjelde utandørs lysrørarmatur. Forbodet gjeld frå 1. juli 2007, men forskrift gir e... 07.03.07

Tilfredsstillende system for innsamling av bilvrak

Autoretur kan nå dokumentere at de har etablert et midlertidig retursystem for kasserte kjøretøy med god geografisk dekning. SFT frafaller dermed kravet om en ny tvangsmulkt på... 01.03.07

Siste frist for utskifting av PCB-kondensatorer

Lysarmaturer med PCB-kondensatorer må skiftes ut i løpet av 2007. Isolerglassruter med PCB må merkes og behandles som farlig avfall når de skiftes ut. Mange bygg- og anleggseier... 01.03.07