Mai 2007

Tiltaksanalyse for reduksjon av klimagassar

Fleire medium har omtala SFT sitt utkast til analyse av tiltak for å redusere utslepp av klimagassar i Noreg. Tiltaksanalysen er ikkje ferdig. Analysen vil bli offentliggjort... 31.05.07

Bedre beskyttelse mot skadelige løsemidler

15. juni 2007 blir det innført forbud mot de helseskadelige løsemidlene toluen og triklorbenzen (TCB) i Norge. Forbudet vil redusere risikoen for akutte helseskader ved bruk av... 30.05.07

Klagar på leiteboring på Snøhvitfeltet

Miljøorganisasjonar påklaga SFT sitt vedtak knytta til Statoil si planlagte leiteboring etter olje på Snøhvitfeltet utanfor Hammerfest i Finnmark. SFT meiner klaga ikkje gjev... 30.05.07

Feilinformer ikke om Oslo havn

I et brev til lokalpolitikerne i Oslo, Nesodden og Oppegård tilbakeviser SFT påstander om at etaten feilinformerer om Oslo havn. Samtidig inviterer SFT til å ta kontakt dersom n... 30.05.07

Presiserer krav til energiutnyttelse

I et brev til fylkesmennene presiserer SFT at intensjonen med § 10-10 i avfallsforskriften er at det skal settes konkrete krav til energiutnyttelse i tillatelser til... 24.05.07

Kvotesystemet vil redusere Norges klimagassutslipp

Regjeringen har lagt fram en Odelstingsproposisjon om kvotesystemet 2008-2012. Kvotesystemet vil bidra til å få ned de norske samlede klimagassutslippene. 25.05.07

Mange brot på miljølovverket

SFT og Fylkesmannen avdekka i 2006 framleis mange brot på forureiningsregelverket hos importørar, aktørar i avfallsbransjen og mindre næringsverksemder. Forureiningsmyndigheiten... 24.05.07

Siste frist for PCB i lysarmatur

Bygninger fra perioden 1960 til 1980 kan inneholde ulike produkter med polyklorerte bifenyler (PCB), som forurensningsmyndighetene arbeider for å bli kvitt. Fra 1. januar 2008 e... 23.05.07

EU-høyring om biodrivstoff

Europakommisjonen har lagt ut eit høyringsdokument om biodrivstoff på sine heimesider - "Biofuel issues in the new legislation on the promotion of renewable energy".... 24.05.07

Eksport av brukte varer rammes av avfallsforskriften

Gamle hvitevarer, kasserte elektriske og elektroniske produkter, brukte bildekk og andre produkter som kan ha en bruksverdi i mindre ressurssterke land, kan ikke uten videre... 21.05.07

Lydnivå på 17. mai-leiker

SFT bed foreldre om å vere merksamme på at trompetar, fløyter og anna støyande leiketøy som nyttast under 17. mai-feiringa, kan skade hørselen til barna. 14.05.07

Alle overheldt kvoteplikta

Alle dei 35 norske verksemdene som hadde kvotepliktige CO2-utslepp i 2006, overheldt kvoteplikta. Totalt vart det i fjor sluppe ut 5,97 millionar tonn CO2 frå desse verksemdene. 10.05.07

Ulovlig støvutslipp i Mo i Rana

Nye målinger viser at stålverket i Mo i Rana har hatt store ulovlige utslipp av støv. SFT mener utslippet har bidratt til dårlig lokal luftkvalitet og vurderer å anmelde... 14.05.07

Klimagassutsleppa ned 0,8 prosent

For andre året på rad gjekk klimagassutsleppa svakt ned i høve til året før, denne gongen med 0,8 prosent. Nedgongen skuldast mellom anna mindre råoljeproduksjon på sokkelen og... 11.05.07

Utslippskrav snart nådd

Betydelige kutt i utslippene av hydrokarboner (NMVOC) fra oljelasting på sokkelen har gjort at Norge nå nesten ligger innenfor utslippskravet i Gøteborg-protokollen. Også for... 11.05.07

Utslippskrav til kraftvarmeverk på Mongstad

SFT gir Statoil tillatelse til å etablere kraftvarmeverk på Mongstad i Lindås kommune i Hordaland. SFT krever at utslippene av nitrogenoksider (NOx) fra anlegget holdes på et... 07.05.07

Utslipp av klimagasser og andre gasser i 2006

Fredag 11. mai 2007 frigis tall for utslipp til luft i 2006. Statistisk sentralbyrå (SSB) og Statens forurensningstilsyn (SFT) inviterer til et felles presseseminar samme dag i... 10.05.07

Seks nye bransjer får regelhjelp

I dag utvider nettstedet Regelhjelp.no sine tjenester til å omfatte seks nye bransjer. 09.05.07

Veritas skal vurdere usikkerhet ved mengdemålinger

SFT har gitt Det Norske Veritas (DNV) i oppdrag å vurdere usikkerheten ved å beregne mengde masser som er fraktet til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven og ved å bruke eksisteren... 07.05.07

Godkjenner tredjepartstiltak for Snøhvit LNG

SFT godkjenner at reduserte utslipp av nitrogenoksider (NOx) fra tre nye forsyningsskip kan benyttes som tredjepartstiltak for å oppfylle kravet om NOx-reduksjon fra... 26.04.07

Foreslår forskrift om obligatoriske avfallsplanar

SFT foreslår ei eiga forskrift om obligatoriske avfallsplanar i kommunale byggjesaker. Føremålet er å sikre at farleg avfall blir samla inn og ikkje kjem på avvegar. Den nye... 07.05.07

Byggjenæringa må bytte ut farlege stoff

Byggemiljø, Statens bygningstekniske etat og SFT foreslår nå kva for stoff som bør vurderast for substitusjon i byggjenæringa. Verksemder som nyttar produkt som kan medføre hels... 07.05.07

Stort potensial for klimakutt

FNs klimapanel (IPCC) beskriver i en ny rapport tiltak for å redusere globale utslipp av klimagasser. Rapporten dokumenterer at det må handles raskt hvis vi vil stanse... 04.05.07

Ny handlingsplan skal bedre hverdagen for støyplagede

Regjeringen lanserer en ny handlingsplan med en rekke nye tiltak for alle som er plaget av støy. 04.05.07

Presseseminar 4. mai om rapport fra FNs klimapanel

FNs klimapanel (IPCC) presenterer forslag til tiltak for reduksjon av klimagassutslipp i Bangkok fredag 4. mai. Dette er tredje delrapport til Klimapanelets fjerde hovedrapport.... 26.04.07