Juni 2007

Anmelder stålverk for utslipp av støv

SFT anmelder stålverket i Mo i Rana for ulovlige utslipp av støv. Det diffuse utslippet av støv fram til 1. april i år har vist seg å være mye høyere enn støvmengdene som er... 28.06.07

REACH-hjelp på nett

SFTs hjelpetjeneste for REACH - www.sft.no/reach - gir norske bedrifter veiledning i EUs nye kjemikalieregelverk. 28.06.07

Mengdemålinger i dypvannsdeponi for usikkert

Det Norske Veritas dokumenterer i en ny utredning at det vil være betydelige usikkerheter med å måle hvor mye masse som er deponert i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven i... 28.06.07

Produktregisteret nødvendig også under REACH

De nordiske produktregistrene over kjemiske produkter blir ikke overflødige ved innføringen av EU nye kjemikalieregelverk (REACH). De to systemene vil sammen gi et bedre bilde... 28.06.07

Midlertidig økt utslipp fra Snøhvit LNG

SFT gir Statoil tillatelse til økte luftutslipp fra fakling ved Snøhvit LNG for de to første driftsårene etter avsluttet oppstartsfase. Utslippene er nødvendige for at anlegget... 27.06.07

Anbefaler CO2-håndtering i Hammerfest

SFT anbefaler at Miljøverndepartementet stiller krav om CO2-håndtering ved etablering av gasskraftverk i Hammerfest. Kravene SFT anbefaler er i tråd med konsesjonssøknaden fra... 26.06.07

Små PFOA-utslipp fra tefloneringsbedrifter

En ny undersøkelse viser at norske virksomheter som teflonbelegger forskjellige produkter, slipper ut svært små mengder av stoffet perfluorert oktansyre (PFOA). De er ikke kilde... 26.06.07

Nye skjema for eksport og import av avfall

Frå 12. juli 2007 blir det nye skjema for grensekryssande transport av avfall. Endringane kjem som følgje av endringar i regelverket til EU. 26.06.07

Miljøteknologi kan gi bærekraftig verdiskapning

Norge kan lettere løse egne miljøproblemer, hjelpe andre land og samtidig tjene gode penger. Det er tre ting på en gang, og SFT mener dette er mulig hvis Norge satser offensivt ... 25.06.07

Brenn sankthansbål med rent trevirke

Samler du ting og tang til et festlig sankthansbål? Rent tre på bålet er det hyggeligste, både for deltakernes helse og for miljøet. 22.06.07

Bryter ikke tillatelsen i Oslo havn

Data fremlagt av Exposmeter AB gir ikke nye opplysninger om spredning av PAH i Indre Oslofjord i forhold til den pågående miljøovervåkningen. Det er ingen faglig grunn til å... 21.06.07

Høyringsmøte om REACH

SFT inviterte til høyringsmøte om EU sitt nye kjemikalieregelverk (REACH) torsdag 28. juni 2007. Her finn du nokre av dokumenta frå møtet. 21.06.07

Lite ftalat å finne i oppblåsbare badeleiker

SFT har gjennomført ein stikkprøvekontroll av badeleiker som kan blåsast opp. Av 23 prøver frå 21 kontrollerte leiker var ftalat brukt som mjuknar i to produkt. Dette er ei stor... 15.06.07

Treng raskare fornying av avløpsnettet

Avløpsnettet fornyast med 0,5 prosent kvart år. Med denne utskiftingstakta vil leidningsnettet liggje i nesten 200 år før det skiftast ut. 21.06.07

Lite miljøgifter målt nedenfor avfallsdeponier

SFT har undersøkt innholdet av miljøgifter i innsjøene Årungen og Gjersrudtjern for å kartlegge nivået av miljøgifter i innsjøer som ligger nedstrøms avfallsdeponier. Resultaten... 19.06.07

Miljøovervåkning i fjordene rundt Ålesund

SFT står bak et omfattende arbeid for å kartlegge spredning av og finne kildene til de høye nivåene av to typer bromerte flammehemmere i indre del av Borgundfjorden ved Ålesund.... 20.06.07

Utslipp fra olje- og gassindustrien 2006

Reduksjonen i utslipp av miljøfarlige kjemikalier til sjø fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel fortsetter. NmVOC-utslippene ble også betydelig redusert i 2006, mens det va... 18.06.07

Reduserte utslipp fra europeisk industri

Tall for 2004 fra den europeiske utslippsdatabasen EPER viser at industrien i 25 EU-land og Norge har redusert utslippene til luft og vann av en rekke stoffer, men økt utslippet... 18.06.07

Bistår miljømyndighetene i Kasakhstan

SFT bistår miljøvernmyndighetene i Kasakhstan med å styrke regelverk og kontrollrutiner for offshore oljeutvinning. Kasakhstanske myndigheter vil i løpet av 2007 bli invitert ti... 18.06.07

Halvparten av avfallet sorterast ut

I 2006 kasta kvar nordmann i snitt 414 kg søppel. Og 208 kilo blei sortert ut for attvinning. Folk på Sør-Austlandet kasta mest, syner tal som er henta inn gjennom kommune-stat-... 18.06.07

Må søke om godkjenning av utslippsfaktor for NOx

Fra 1. januar 2007 skal virksomheter betale avgift til staten for utslipp av nitrogenoksider (NOx) ved energiproduksjon. Virksomheter på land som ønsker å få godkjent... 18.06.07

Tildekking med rene masser i Oslo havn

Sjøbunn i Oslo havn dekkes nå til med rene masser. En omfattende kontroll viser at Statens vegvesen har gode rutiner for å sikre at de strenge kravene i SFTs tillatelse... 13.06.07

Anbefaler tidsbegrenset tillatelse til reservekraft på Tjeldbergodden

SFT anbefaler at Miljøverndepartementet ikke stiller krav om CO2–håndtering ved Statnetts planlagte reservekraftverk på Tjeldbergodden, men at tillatelsen begrenses til tre år o... 15.06.07

Tiltak for reduserte klimagassutslipp i Norge

SFTs tiltaksanalyse beskriver potensialet for tekniske tiltak som kan redusere norske utslipp av klimagasser fram til 2020, vurdert i forhold til kostnad og gjennomførbarhet. 14.06.07

Nettmøte om klimaendringane

Torsdag svarte senioringeniør Elin Økstad og klimarådgjevar Audun Rosland frå klima- og energiseksjonen i SFT på spørsmål om klima frå VG-lesarane. 14.06.07

AutoPASS-brikka er miljøfarleg avfall

Statens vegvesen og Klima- og forureiningsdirektoratet melder frå til alle som skal bytte AutoPASS-brikke at desse er å rekne som elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall). De... 11.06.07

Strenge krav til leteboring i Skagerrak

SFT stiller strenge krav til beredskapen mot akutt forurensning i forbindelse med boring av en letebrønn utenfor Farsund i Skagerrak. SFT gir også Hydro strenge krav til bruk og... 13.06.07

Står fast på strenge vilkår for Snøhvit

Miljøverndepartementet har gjort ei samla vurdering av klaga over SFT sitt utsleppsløyve for boring av avgrensningsbrønn på Snøhvit i Barentshavet. På bakgrunn av ei vurdering a... 12.06.07

Pressekonferanse om analyse av klimatiltak

SFT inviterer til pressekonferanse torsdag 14. juni hvor vi legger fram vår tiltaksanalyse for reduksjon av klimagasser i Norge. 12.06.07

Evaluering av Oslofjorden-rapport støtter SFT

Resultatene i rapporten fra Per-Anders Bergqvist i Exposmeter AB gir ikke grunnlag for å si at det skjer en spredning av PCB fra dypvannsdeponiet ved Malmøykalven i Oslo. Det er... 11.06.07

Renere luft i våre lunger

Hav- og luftgruppen i Nordsk Ministerråd har laget en ny brosjyre som forteller seks historier om hvordan man i Danmark, Finland, Norge og Sverige samarbeider om å skaffe seg me... 11.06.07

Opphever produksjonsbegrensning i Mo i Rana

SFT påla i mars tre bedrifter i Mo i Rana å redusere produksjonen med minimum 20 prosent dersom nivået av svevestøv oversteg fastsatte grenser. SFT opphever nå vedtaket fordi... 11.06.07

Gjev løyve til landanlegg for Ormen Lange

Etter søknad frå Hydro gjev SFT løyve til verksemd etter forureiningslova ved Ormen Lange Landanlegg på Nyhamna i Møre og Romsdal. 07.06.07

Test dine kunnskaper om klimaendringene

Lørdag 9. juni 2007 hadde SFT stand på Rådhusplassen under Oslo miljøfestival. I den forbindelse ble det laget en klimaquiz. 08.06.07

Ny kunnskap om polyfluorerte forbindelser

SFT har fått undersøkt helse- og miljøegenskapene til forskjellige typer polyfluorerte forbindelser i miljøet. Den nye kunnskapen kan forklare de høye nivåene av den prioriterte... 29.05.07

Hele biloppsamler-Norge samlet

Den en av Autoreturs to hovedoperatører, Stena Metall AS, har inngått avtale med Bilretur AS om at samtlige av deres biloppsamlere vil tilknytte seg Stena Metall AS sitt... 07.06.07

Kvikksølvutslepp kraftig redusert

I ein kronikk skriv direktør Signe Nåmdal i SFT si næringslivsavdeling at dei norske kvikksølvutsleppa blei redusert med ca. 60 prosent frå 1995 til 2004. 06.06.07

Miljøstatus i ditt nærmiljø

Miljøstatus i fylka gir deg oppdaterte fakta, kart og figurar som gir informasjon om sentrale miljøtema for ditt nærmiljø. I dag kjem tenestene med modernisert og forbetra... 05.06.07

Veiledere for undersøkelser av jord i barnehager

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har på oppdrag fra SFT utarbeidet veiledere for undersøkelser av jordforurensning i barnehager og på lekeplasser. 05.06.07