Unyansert om sedimenter i Oslo havn

SFT ser at vår nyhetsmelding i desember om resultatene fra overvåkingen av bunnforholdene i Oslo indre havn og området rundt dypvannsdeponiet ved Malmøykalven ikke var tilstrekkelig nyansert. Meldingen er endret.

På oppdrag fra SFT kartla Norsk institutt for vannforskning (NIVA) i fjor sedimentene på sjøbunnen ved hjelp av såkalt SPI-metodikk, som registrerer forstyrrelser i forholdene på sjøbunnen.

Bakgrunnen er at SFT har gitt Oslo Havn KS og Statens vegvesen tillatelse til å mudre forurenset sjøbunn i Oslo havn og deponere den ved Malmøykalven.

Ikke presis nok

SFTs nyhetsmelding om resultatene var blant annet basert på sammendraget i rapporten fra NIVA. Dette sammendraget har i ettertid vist seg å være noe upresist og ga grunnlag for den unyanserte beskrivelsen i SFTs nyhetsmelding.

For å unngå liknende i framtiden, vil SFT sende utkast til nyhetsmeldinger til oppdragstakere til gjennomsyn før publisering. Det ble ikke gjort i denne saken.

Deponering i tråd med tillatelse

SFT påpeker at deponeringen av sedimenter i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven gjennomføres i samsvar med tillatelsen. Resultater fra overvåkingen så langt viser:

  • Ingen høyere nivåer av miljøgifter i blåskjell (juni og oktober) og dermed ingen indikasjon på at overflatevannet nær deponiet er mer forurenset nå sammenlignet med situasjonen før deponeringen startet i 2005.
  • Høy turbiditet fra ca. 50 meter under vannflaten og ned mot bunnen i deponiet, men ikke grunnere i deponiet. Dette viser at partiklene i hovedsak holder seg ved bunnen i deponiet.
  • SPI-undersøkelsen viser at det ikke er registrerbare avsetninger av slam fra deponeringen i randsonen til deponiet.

Det er ikke noen uoverensstemmelse mellom SFT og NIVA om resultatene fra SPI-undersøkelsen.