NOx-avgift for energiproduksjon

Utslipp av nitrogenoksider (NOx) fra energianlegg med effekt større enn 10 MW avgiftslegges fra 2007 med 15 kroner per kilo. De avgiftspliktige virksomhetene må selv ta kontakt med Toll- og avgiftsdirektoratet for registrering.

Nitrogenoksider (NOx)

  • NOx-utslipp medfører forsuring av jord og vann. Selv om forsuringseffektene er mindre enn tidligere på grunn av reduserte utslipp i hele Europa, er det fortsatt behov for å redusere NOx-utslippene.
  • Norge har ratifisert Gøteborgprotokollen om forsuring, overgjødsling og ozondannelse der vi forplikter oss til å redusere de nasjonale NOx-utslippene til 156.000 tonn innen 2010. Det betyr at Norge må redusere utslippene med omkring 45.000 tonn i forhold til dagens utslipp.
  • For å redusere utslippene til lavest mulig kostnad, er det fra 2007 innført en NOx-avgift.
Grunnlaget for beregning av avgiften er energianleggenes rapportering av NOx-utslipp. Forskrift om særavgifter forutsetter at virksomhetene bruker den beste metoden som foreligger til å fastslå utslippet. Dette er enten målinger eller beregningsmetoder med like stor nøyaktighet.

Kan søke om kildespesifikk utslippsfaktor

I forskrift om særavgifter er det også tatt inn såkalte sjablonverdier. Beregning med disse verdiene gir et relativt høyt utslipp. Virksomheter som i stedet ønsker å benytte en kildespesifikk utslippsfaktor, kan søke fagmyndighetene om å få fastsatt en slik faktor. SFT er fagmyndighet for landbasert stasjonær virksomhet, Oljedirektoratet har tilsvarende myndighet på sokkelen og Sjøfartsdirektoratet for skip.

Avgiftspliktige som søker før 1. juli 2007, vil få refundert forskjellen mellom betalt avgift og avgift beregnet etter utslipp basert på ny faktor. SFT vil utarbeide retningslinjer før 1. juni som landbasert industri skal legge til grunn for sine søknader. Virksomhetene bør uansett søke innen fristen, og eventuelt ettersende manglende opplysninger i tråd med retningslinjene.

Avgiftens refunderes

Virksomheter som inngår avtale om utslippsreduserende tiltak innen 1. juni 2007 eller installerer måleutstyr innen 31. desember 2007, vil også få refundert avgift etter samme prinsipp som nevnt ovenfor.

Hvis det er tvil om en utslippskilde omfattes av avgiften, må dette avklares med fagmyndigheten, men det er Toll- og avgiftsdirektoratet som endelig avgjør spørsmålet.

Tema