Kraftig nedgong i støy frå jernbane og flyplassar

Støyplaga frå jernbane er nesten halvert sidan 1999, og det har vore betydelege reduksjonar i plaga knytta til flyplassar. Trass i dette auja den samla støyplaga i Noreg med 2 prosent frå 1999 til 2006 på grunn av meir støy frå vegtrafikken. Det syner tal frå Statistisk sentralbyrå. SSB har kartlagt støyplaga på oppdrag frå SFT.

Tema