Kjøretøy bør miljøklassifiseres

SFT støtter initiativet til Samferdselsdepartementet om å innføre et system for miljøklassifisering av kjøretøy, noe som vil gjøre det enklere for forbrukere, bedrifter og offentlige myndigheter å gjøre gode miljøvalg. SFT mener opplegget bør utvides slik at det i enda større grad stimulerer bilkjøpere til å velge mer miljøvennlige biler innen alle kategorier.

Miljøklassifisering av kjøretøy

Vil bidra til at vi kjøper og bruker mer miljøvennlige biler. Mulige bruksområder:

  • Merking av nye biler
  • Innkjøpsstrategi for statlig, kommunal og privat bilpark

Et hovedskille går mellom å bruke miljøklassifisering som et rent informasjonsvirkemiddel, eller som grunnlag for å vurdere andre virkemidler som kjøretøyavgiftene og ulike insentivordninger. Det siste vil kreve en helhetlig vurdering av den totale virkemiddelbruken.

Samferdselsdepartementet ba i høst om innspill til rapporten ”Kriterier for miljøklassifisering av lette kjøretøy”, utarbeidet av Vegdirektoratet.

Klassifiseringssystemet er ment som et informasjonsvirkemiddel for forbrukere og innkjøpere som ønsker å velge miljøriktig.

Bør velge miljøvennlige kjøretøy

- I dag er det vanskelig for forbrukerne å vurdere hva som er en miljøvennlig bil. Miljøklassifiseringen vil bidra til at forbrukerne kan gjøre valg som reduserer den totale miljøbelastningen fra hvert enkelt kjøretøy, sier seksjonssjef Hans Aasen i SFT.

SFT mener at miljøklassifiseringen må inkludere alle typer miljøbelastninger som hver enkelt bil forårsaker

Ser på bilenes miljøegenskaper

SFT anbefaler at det etableres et klassifiseringssystem basert på vekting av bilenes miljøegenskaper knyttet til lokal luftforurensning, utslipp av klimagassen karbondioksid (CO2) og støybelastning.

Vi har laget en skisse til et system der CO2, partikler (PM) og nitrogenoksider (NOx) er vektet mot hverandre ved at beregnede miljøkostnader for hver forurensningskomponent er summert. SFT viser også hvordan støy kan innarbeides etter de samme prinsippene.

Mest aktuelt i byer

Det er hovedsakelig i byer med lokale luftforurensningsproblemer at miljøklassifisering kommer til sin rett. I spredtbygde strøk viser beregningene at utslipp av partikler og NOx spiller mindre rolle. Her kan forbrukerne fokusere på CO2-utslippet.

Tema