Innsamling av bilvrak skal på plass

Bilimportørene har fra i år ansvaret for å samle inn og behandle kasserte kjøretøy. SFT vurderer både å trekke tilbake godkjenningen og tvangsmulkt på fem millioner kroner for å løse problemene som har oppstått i overgangen til nytt system. SFT har kalt inn alle bilimportørene til møte 12. januar.

Innsamling av kasserte kjøretøy

  • Autoretur AS er stiftet av bilprodusentene, som i Norge er representert av bilimportører. De arbeider med å etablere sitt eget retursystem.
  • Bilretur AS er stiftet av bilopphoggerne. De har etablert et retursystem basert på dagens oppsamlingsplasser for bilvrak. Disse mottakene har valgt å holde stengt siden nyttår fordi forhandlinger med bilimportørene ikke har ført fram.
  • Andre biloppsamlere utenfor Autoreturs og Bilreturs system vil også kunne ta imot bilvrak.
Det statlige biloppsamlingssystemet i Norge ble etablert i 1978, og har siden tatt hånd om mer enn to millioner bilvrak. Systemet sikrer at kasserte kjøretøy ikke fører til forsøpling og at miljøfarlige komponenter behandles forsvarlig.

Forurenser betaler

At bilimportørene nå overtar ansvaret for innsamling av bilvrak, følger av EUs direktiv om kasserte kjøretøy, som ble innført i norsk regelverk i 2002. Bilbransjen har dermed vært kjent med forpliktelsene i snart fem år. SFT har godkjent returselskapene Autoretur AS og Bilretur AS til å stå for innsamling og behandling av kasserte kjøretøy.

-  Regningen havner dermed hos bilbransjen, i tråd med prinsippet om at forurenser betaler. Dette er det samme produsentansvaret som finnes for en rekke andre avfallstyper, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Oppfyller ikke regelverket

SFT fører tilsyn med at bilimportørene oppfyller kravene til det nye retursystemet. Så langt har ikke Autoretur etablert mange nok mottak. De oppfyller dermed ikke kravet til geografisk tilgjengelighet.

- Det er uakseptablet at bilbransjen ikke har fått på plass et system for innsamling av bilvrak, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Kan trekke godkjenningen

SFT varsler nå Autoretur om at vi vurderer å trekke godkjenningen av retursystemet dersom de innen 5. februar 2007 ikke dokumenterer at de overholder kravet til god geografisk tilgjengelighet. SFT varsler også at det kan være aktuelt å fastsette en tvangsmulkt på fem millioner kroner som forfaller dersom Autoretur ikke overholder kravet innen 5. februar.

Dersom SFT trekker tilbake godkjenningen til Autoretur, vil det kunne rettes sanksjoner direkte mot bilimportørene, som er de bakenforliggende ansvarlige i forhold til det nye regelverket.

Vent med å levere inn bilvrak

Fortsatt 1500 kroner i vrakpant

  • Den statlige panteordningen videreføres.
  • Alle som leverer bilvrak til et godkjent mottak for kasserte kjøretøy, vil fortsatt få utbetalt 1500 kroner i vrakpant fra staten.
SFT er kjent med at enkelte biloppsamlere henviser publikum til bilforhandlere for innlevering av bilvrak. Bilforhandlere har imidlertid ikke noen plikter i det nye oppsamlingssystemet. Det er importørene av de ulike bilmerkene som har ansvaret for innsamling av kasserte kjøretøy.

SFT legger til grunn at bilbransjen raskt har et velfungerende system på plass, og ber folk som har biler de vil kassere, vente med å levere inn bilen til det nye systemet fungerer.

Møte med bilimportører

SFT har kalt inn alle bilimportørene til et møte fredag 12. januar 2007 for å gå gjennom situasjonen og sikre at Autoretur tilrettelegger en best mulig overgang til nytt system.

Tema