Felles gebyr for tillatelser og kontroll

Virksomheter må fra 2007 betale gebyr uavhengig av om det er ansatte i SFT eller hos Fylkesmannen som kontrollerer dem eller gir tillatelse. Fram til nå har det bare vært SFT som har krevd gebyr til statskassen.

EMAS og ISO 14001

  • EMAS (Eco Management and Auditing Scheme) er en frivillig ordning for miljøregistrering av virksomheter i alle EØS-land.
  • Kravene til ISO 14001 (International Standardization Organisation) tilsvarer EMAS, med unntak av ekstern rapportering og registrering.
  • EMAS-registreringen er lagt til Brønnøysundregistrene. En uavhengig miljøkontrollør vurderer om virksomheten opptrer i samsvar med kravene.
Det er virkningen av Miljøverndepartementets endringer i forurensningsforskriftens kapittel 39 om gebyrer til statskassen for forurensningsmyndighetenes arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven.

Felles gebyrsystem

I løpet av første kvartal 2007 vil Fylkesmannen og SFT utvikle et felles system for innkreving av gebyr. Fra 1. januar 2007 heves gebyrsatsene i samsvar med økningen i konsumprisindeksen det siste året.

Gebyrene skal ikke overstige forurensningsmyndighetens kostnader ved saksbehandlingen eller kontrollen.

Ikke gebyrlette til EMAS-bedrifter

Gebyrforskriften gir  SFTs mulighet til å innvilge 50 prosent reduksjon i gebyrene for EMAS-registrerte og ISO 14001 sertifiserte virksomheter. En slik gebyrlette har vært praktisert de senere årene.

Hensikten med gebyrletten har blant annet vært å få flere virksomheter til å EMAS-registrere seg. Det har ikke skjedd, og de siste årene har det vært en vesentlig nedgang i EMAS-registrerte virksomheter.

SFT vil  derfor ikke lenger gi en generell gebyrlette til disse virksomhetene. Samme praksis  vil gjelde for Fylkesmannen.