Januar 2007

Presseseminar om ny rapport fra FNs klimapanel

FNs klimapanel (IPCC) lanserer første del av sin fjerde hovedrapport fredag 2. februar. I samarbeid med Bjerknessenteret for klimaforskning og CICERO Senter for klimaforskning... 31.01.07

Kraftig nedgong i støy frå jernbane og flyplassar

Støyplaga frå jernbane er nesten halvert sidan 1999, og det har vore betydelege reduksjonar i plaga knytta til flyplassar. Trass i dette auja den samla støyplaga i Noreg med 2... 30.01.07

Eigenrapportering utsett

Rapportering av utsleppstal frå verksemder med løyve frå Fylkesmannen eller SFT, skal nå gjørast via nettportalen altinn.no. Frist for rapportering av utsleppstal for 2006 er 1.... 30.01.07

NOx-avgift for energiproduksjon

Utslipp av nitrogenoksider (NOx) fra energianlegg med effekt større enn 10 MW avgiftslegges fra 2007 med 15 kroner per kilo. De avgiftspliktige virksomhetene må selv ta kontakt... 29.01.07

Farlige produkter meldt fra Europa

SFT har oppdatert oversikten over farlige produkter meldt inn fra andre europeiske land. I tillegg til produkter og leker for barn, inneholder listen oljelamper med løs vekehold... 26.01.07

Justerer tillatelser til Statens vegvesen

SFT har foretatt mindre endringer i tillatelse til Statens vegvesen til deponering av ren leire i Bekkelagsbassenget. Endringen innebærer at det nå tillates å legge ren leire fr... 24.01.07

Felles gebyr for tillatelser og kontroll

Virksomheter må fra 2007 betale gebyr uavhengig av om det er ansatte i SFT eller hos Fylkesmannen som kontrollerer dem eller gir tillatelse. Fram til nå har det bare vært SFT so... 17.01.07

Informasjon om handtering av avfall

SFT har laga nye informasjonsark til hjelp for aktørane i avfallsbransjen. 17.01.07

Ansvar ved skipsulykker og akutt forurensning

Kystverket er utøvende etat ved skipsulykker og akutt forurensning. Spørsmål ved en statlig aksjon kommenteres normalt av aksjonsledelsen i Kystverket. Fiskeri- og kystdeparteme... 13.01.07

SFTs fyringstips

Riktig fyring er bra for miljøet, helsa, økonomien og brannsikkerheten. 11.01.07

Innsamling av bilvrak skal på plass

Bilimportørene har fra i år ansvaret for å samle inn og behandle kasserte kjøretøy. SFT vurderer både å trekke tilbake godkjenningen og tvangsmulkt på fem millioner kroner for å... 10.01.07

Kjøretøy bør miljøklassifiseres

SFT støtter initiativet til Samferdselsdepartementet om å innføre et system for miljøklassifisering av kjøretøy, noe som vil gjøre det enklere for forbrukere, bedrifter og... 10.01.07

Unyansert om sedimenter i Oslo havn

SFT ser at vår nyhetsmelding i desember om resultatene fra overvåkingen av bunnforholdene i Oslo indre havn og området rundt dypvannsdeponiet ved Malmøykalven ikke var... 09.01.07

Ellen Hambro ny SFT-direktør

Fra 1. januar 2007 overtar Ellen Hambro (42) som toppleder i Statens forurensningstilsyn (SFT) etter Håvard Holm. – Det er et privilegium å få jobbe med noe så viktig som... 01.01.07