Februar 2007

Nytt løft for Regelhjelp.no

Sju nye bransjar med meir enn 33 000 verksemder får no presentert sine krav på Regelhjelp.no. 27.02.07

Rettleiar for nytt avløpsregelverk

Det nye avløpsregelverket i ureiningsforskrifta tredde i kraft 1. januar 2007. Kommentarane til dei nye bestemmingane, retningslinjer til Fylkesmannen og ny forvaltningsrettleia... 26.02.07

Kvalitetskriterier for jord på lekeområder

Nasjonalt folkehelseinstitutt har i samarbeid med SFT utarbeidet kvalitetskriterier basert på helsevurderinger for jord i barnehager, lekeplasser og skoler. 16.03.07

Svevestøv i Mo i Rana kan gi helseplager

På oppdrag fra SFT har Nasjonalt Folkehelseinstitutt vurdert de høye nivåene av svevestøv i Mo i Rana. Instituttet slår fast at dette kan ha negative helsevirkninger for... 27.02.07

EE-registeret skal stoppe snikere

Alle som tar inn elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) til det norske markedet, er pliktige til å være medlem i et returselskap for EE-avfall. EE-registeret skal... 27.02.07

Norske klimautslipp fra transport øker

Utslipp av klimagasser fra transportsektoren har økt noe mer i Norge enn gjennomsnittet for Europa. Det viser en rapport fra Det europeiske miljøbyrået (EEA). 26.02.07

Mindre løsemidler i maling og lakk

Nye krav fra 1. januar 2007 gir reduserte utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) fra maling og lakk. For mye slike organiske løsemidler i inneluften kan være... 09.03.07

Skipsverft har dårlig kontroll med utslipp

Fylkesmannen og SFT avdekket brudd på forurensningsregelverket ved 80 av 84 kontrollerte skipsverft, offshoreverft og mekaniske verksteder med slipp. Kontrollene fortsetter og d... 22.02.07

Undersøker sjøbotnen ved skipsverft

Sjøbotnen utanfor skipsverft er ofte forureina av miljøgifter. SFT har i samarbeid med fylkesmennene prioritert 109 verftsområde som innen utgangen av 2008 skal vere kartlagt i... 22.02.07

Vegtrafikken ga auka klimagassutslepp

Utslepp av klimagassar i kommunane har auka med 13 prosent siden 1991. I mange kommunar er det vekst i vegtrafikken og utslepp frå vegtrafikken som er hovudårsaka, mens industri... 19.02.07

TBT-utlekking kan reduseres

Spredning av giftige tributyltinnforbindelser (TBT) fra sedimenter som legges i strandkantdeponier, kan reduseres til et minimum. Det viser forsøk som forskningsinstituttet... 08.02.07

Avgift ga reduserte klimagassutslipp

En ny importavgift på HFK- og PFK-gasser kan ha spart Norge for utslipp av flere hundre tusen tonn CO2-ekvivalenter i 2005. Dette førte til at flere bedrifter har byttet ut HFK... 14.02.07

Fem millionar i tvangsmulkt

Autoretur har framleis ikkje etablert eit retursystem for kasserte kjøretøy med god geografisk dekking. Dermed må dei betale ei tvangsmulkt på fem millionar kroner. SFT varslar... 13.02.07

Vil opprettholde Karmøy-tillatelse

SFT anbefaler Miljøverndepartementet å opprettholde vedtaket om at Hydro Aluminium Karmøy må overholde strengere utslippsgrenser til luft fra 30. oktober 2007. Hydro har vært... 12.02.07

Midlertidig nedgang i klimagassutslipp

Utslippene av klimagasser har steget med 8,5 prosent fra 1990 til 2005. I 2005 var det en svak nedgang i utslippene i forhold til året før, men det er ikke grunnlag for å anta a... 12.02.07

Må redusere NOx–utsleppa med 21 prosent

Dei norske utsleppa av nitrogenoksid (NOx) er redusert med 7 prosent sidan 1990. Men innan 2010 må utsleppa vere kutta med ytterlegare 21 prosent for å overhalde pliktene våre... 12.02.07

Utslipp av miljøgifter betydelig redusert

Utslipp til luft av mange miljøgifter er blitt redusert mye siden 1995, i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser. Nedgangen fortsatte fra 2004 til 2005 for de... 12.02.07

Smøreoljeavgift og refusjonssats for spillolje, 2007

St.prp. nr. 1 (2006-07) ): Skatte- avgifts- og tollvedtak for Finansdepartementet foreslår at smøreoljeavgiften for 2007 prisjusteres i forhold til 2006. Den nye satsen er på 1,... 11.02.07

Klimaendringene er menneskeskapte

FNs klimapanel (IPCC) har aldri vært sikrere på at klimaendringene først og fremst skyldes menneskeskapte utslipp av klimagasser. Ifølge forskerne i klimapanelet har vi så langt... 02.02.07

Kjerneprøver viser miljøgiftutviklingen i Mjøsa

Det er tatt kjerneprøver fra sjøbunnen i Mjøsa for å dokumentere hvordan tilførslene av miljøgifter har utviklet seg over tid. Prøvene bekrefter andre undersøkelser som viser en... 19.01.07

Miljøgifter forblir i fugleegg

Gråmåke fra Hornøya i Finnmark og Røst i Nordland legger fortsatt egg med høye konsentrasjoner av miljøgiftene PFOS og PFCA. Stoffene er giftige og har lang nedbrytingstid i... 31.01.07