Desember 2007

Få smil for miljøet i Noreg

Klimaendringar, tap av biologisk mangfald og spredning av miljøgifter er dei viktigaste miljøutfordringane for Noreg. På andre område har vi klart å redusere problema. Utsleppa ... 23.12.07

Forbyr kvikksølv i produkter

Miljøverndepartementet har fastsatt et forbud mot bruk av kvikksølv i produkter i Norge. Blant annet vil bruk av kvikksølv i tannfyllingsmaterialer bli forbudt. 22.12.07

Stoppa produksjonen etter kvikksølvutslepp

Rio Doce Manganese Norway AS i Mo i Rana har stoppa produksjonen ved sinterverket i minst fire veker. Årsaka er for høge utslepp av kvikksølv. Bedrifta kan ikkje starte... 21.12.07

Byggavfall - skjema og veiledning

Miljøverndepartementet har fastsatt en ny forskrift med krav om kildesortering av byggavfall og innlevering av avfallsplaner og sluttrapporter i byggesaker. 21.12.07

Økt vrakpant for særlig forurensende kjøretøyer

Stortinget har for 2008 vedtatt å øke vrakpanten til 5000 kroner for særlig forurensende dieselbiler. 21.12.07

Refusjonssatsen justeres i 2008

St.prp. nr. 1 (2006-07): Skatte- avgifts- og tollvedtak for Finansdepartementet foreslår at smøreoljeavgiften for 2008 prisjusteres i forhold til 2007. 19.12.07

Ett skritt nærmere ny klimaavtale

Delegater fra 187 land ble under klimakonferansen på Bali enige om hvordan man skal forhandle fram mot en ny klimaavtale i 2009. 15.12.07

Må redusere kvikksølvutslipp

Rio Doce Manganese Norway AS i Mo i Rana må innen 20. desember 2007 redegjøre for SFT om tiltak som kan redusere utslippene av kvikksølv til luft. Om nødvendig må bedriften... 14.12.07

Ptil, Kystverket og SFT granskar oljeutsleppet frå Statfjord A

Petroleumstilsynet (Ptil), Kystverket og Klima- og forureiningsdirektoratet har iverksett gransking av oljeutsleppet frå Statfjord A onsdag. 13.12.07

Høyesterett straffer manglende internkontroll

I den endelige dommen mot et kjøleanleggsfirma, understreker Høyesterett at det er svært viktig med internkontroll for å sikre at miljøet ikke skades. Bedriften får 1,2 millione... 10.12.07

PCB-holdige ruter er farlig avfall

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at stadig mindre farlig avfall i Norge havner på avveier. Blant avfallet som nå i stor grad går til godkjent behandling, er... 10.12.07

Sigurd Tremoen skal leie SFT si kjemikalieavdeling

Sigurd Tremoen (42), som nå leier miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Oppland, er tilsett som ny direktør i SFT si avdeling for kjemikalier og lokalmiljø (kjemikalieavdelinga). 12.12.07

SFTs vurdering av spredning fra dypvannsdeponiet

Innbyggerinitiativet på Nesodden hevder at målinger med ekkolodd viser at 90.000 kubikkmeter (m3) sedimenter kan være forsvunnet fra dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. Basert på... 12.12.07

Sjekk luftforurensningen på luftkvalitet.info

I Norge er det rundt 850 000 personer som daglig plages av luftforurensning. På nettstedet www.luftkvalitet.info finner du både løpende målinger for luftkvaliteten ulike steder ... 06.12.07

Fredsprisvinnere viktige i klimaforhandlingene

Mandag mottar FNs klimapanel (IPCC) og Al Gore Nobels fredspris. Samtidig diskuterer forhandlerne på Bali hvordan konklusjonene fra Klimapanelet skal anvendes i arbeidet med en ... 10.12.07

Utvidet måling av tungmetaller og PAH i luft

SFT stiller krav om målinger av konsentrasjonene av tjærestoffene PAH og tungmetallene kadmium, arsen og nikkel i lufta til sju norske industrikommuner. 10.12.07

Stanset ulovlig eksport av kobberholdig slam

SFT og Fylkesmannen i Østfold har stanset ulovlig eksport av kobberholdig slam fra oppdrettsnæringen. Dette er klassifisert som farlig avfall, og kan bare eksporteres til... 06.12.07

1 million tonn til godkjent behandling

Det gikk drøyt 1 million tonn farlig avfall til godkjent behandling i 2006, hvorav halvparten inneholdt tungmetaller. Mengden som går til ukjent håndtering, er redusert med 16... 05.12.07

Forhandlinger om ny klimaavtale

Forhandlingene rundt en framtidig ny internasjonal klimaavtale startet mandag på Bali i Indonesia. Norge vil arbeide for at en ny internasjonal avtale kan sluttforhandles i 2009. 04.12.07

Strenge krav til leteboring på Obesum

SFT gir StatoilHydro strenge krav til bruk og utslipp av kjemikalier, utslipp av borekaks og utslipp til luft, samt krav til beredskap i forbindelse med boring av letebrønn Obes... 28.11.07

sft.no nominert til årets statlige nettsted

Som ett av tre nettsteder var sft.no nominert til kåringen av årets statlige nettsted. I fjor gikk sft.no helt til topps i kåringen. I år gikk prisen til nettstedet Ung.no. 02.12.07