Opprettholder dispensasjon for båtrace

Fylkesmannen i Oslo og Akershus ga det planlagte båtracet i Oslofjorden i august dispensasjon fra forbudet mot bruk av fritidsfartøy uten effektiv lyddemping i eksossystemet. Flere organisasjoner klaget, men SFT opprettholder Fylkesmannens vedtak.

Grunnlinjen:

  • Den ytterste linje som kan trekkes gjennom de ytterste skjær, holmer og øyer langs Norges kyst.
  • Grunnlinjen er fastsatt ved kongelig resolusjon.
Bruk av fritidsfartøy uten effektiv lyddemping i eksossystemet er forbudt innenfor grunnlinjen. Forbudet er først og fremst gitt av hensyn til støybelastning. Fylkesmannen kan gi unntak fra forbudet.

Klaget på dispensasjon

Firmaet Thue & Selvaag søkte i mai om dispensasjon fra forbudet i forbindelse med arrangementet Scandinavian Grand Prix 2007 offshore-race på Oslofjorden 10.-12. august 2007. Naturvernforbundet Oslo Vest, Norsk forening mot støy og Oslo Byes Vel klaget på dispensasjonen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Må ta hensyn til fuglelivet

Miljøvernmyndighetene mener det er relevant å vurdere både støyforhold og andre miljøhensyn før et arrangement kan få dispensasjon fra forbudet mot bruk av fritidsfartøy uten effektiv lyddemping i eksossystemet. Fylkesmannen har i vilkårene for dispensasjonen lagt vekt på tiltak for å beskytte fuglelivet i Indre Oslofjord.

SFT mener arrangementet ikke vil påvirke den generelle miljøtilstanden, verken på lang eller kort sikt, så lenge løpet avvikles i henhold til vilkårene i Fylkesmannens vedtak. Resultatene av støymålinger under årets stevne bør brukes til å vurdere om det for framtidige stevner bør settes krav til tillatte maksimalnivåer av støy.

Sendte søknaden sent

Thue & Selvaag søkte Fylkesmannen om dispensasjon først 10. mai i år. SFT påpeker at arrangementet har vært planlagt i lang tid og at søknaden om dispensasjon burde vært sendt tidligere. SFT ber om at arrangøren i framtiden søker minimum fire måneder før et slikt arrangement skal gjennomføres.

Tema