Mangelfull støykartlegging i kommunene

Mange kommuner ser ikke ut til å ha kartlagt innendørs støy fra veianlegg på en tilfredsstillende måte. Det viser kontroller gjennomført av Fylkesmannen og SFT.

Må kartlegge innendørs støy

  • Forurensningsforskriftens kapittel 5 pålegger blant annet kommunene å kartlegge innendørs støy fra veianlegg ned til kartleggingsgrensen på 35 dB LpAeq,24h
  • Dersom støyen innendørs gjennomsnittlig er over 42 dB LpAeq,24h er kommunene pliktige til å gjennomføre støyisolerende tiltak.
  • Fylkesmannen og SFT gjennomfører tilsyn etter dette kapittelet i forskriften.
Tilsynet med støykartleggingen foregikk i de fire kommunene Asker, Gjøvik, Tromsø og Lillehammer i 2006 og 2007. Resultatene herfra gjelder sannsynligvis også for mange andre kommuner.

Sent i gang med kartleggingen

Tilsynet avdekket at kommunene kom sent i gang med støykartleggingen. Dette førte til at de kommunene som måtte gjennomføre tiltak for å redusere innendørs støy - for eksempel støyisolerende vinduer eller støyskjermer - fikk problemer med å gjennomføre disse innen fristen 1. januar 2005.

Mangelfull dokumentasjon

Flere av kommunene hadde mangelfull dokumentasjon av data som ble benyttet i støyberegningene. Alle anleggseiere, slik de er definert i forurensningsforskriften, skal ha oppdatert støykartleggingen innen 30. juni 2007. Anleggseiere har plikt til å opprette en database over alle kartleggingspliktige bygninger fra kartleggingen i 2007. Andre data som er relevante for beregningene skal også være tilgjengelige fram til neste kartleggingsperiode.

Ved spørsmål om hvilke nivå som er kartlagt ved boliger, må publikum ta kontakt med anleggseier. Anleggseiere må også rapportere dataene fra kartleggingen til Fylkesmannen. SFT vil senere be om å få sammenstilte data fra fylkesmennene for å følge opp kommuner og andre anleggseiere som har mangelfulle data.

Anleggseiere bør være bedre koordinert

Tilsynet i de fire kommunene viste liten grad av samarbeid mellom ulike anleggseiere som bidro til støy samme sted. Dette kan føre til mangelfull vurdering av støy fra flere kilder og derfor at samlet støynivå blir underestimert. En av konklusjonene er derfor at ulike anleggseiere – for eksempel statlige og kommunale veieiere - i større grad bør samarbeide og koordinere kartleggingsarbeidet og tiltak for å redusere støyen.

Fylkesmannen viktig pådriver

Flere av kommunene var blitt kjent med forskriftens krav gjennom informasjon eller pålegg fra Fylkesmannen. Fylkesmannen har en viktig rolle som informant, veileder og kontrollør overfor kommunene, slik at de skal følge opp sine plikter i henhold til forskriften.

Fylkesmannen og SFT  planlegger flere tilsyn med anleggseiere.

Tema