Tilfører Oslofjorden små mengder legemidler

Nye undersøkelser påviser legemidler i avløpsvannet fra Rikshospitalet og Ullevål sykehus i Oslo, blant annet smertestillende medisiner og antibiotika. Mesteparten av stoffene fjernes i det kommunale renseanlegget før vannet når Oslofjorden.

Om undersøkelsen

  • Forekomsten av 19 legemidler i utløpsvannet fra Oslos to største sykehus, Rikshospitalet og Ullevål sykehus, ble målt over en periode på 12 uker høsten 2006.
  • Det ble også tatt vannprøver fra innløpet og utløpet til Sentralrenseanlegg Vest (VEAS), samt slam fra dette renseanlegget. VEAS mottar avløpsvannet fra de to sykehusene og hovedtyngden av avløpet fra Oslo.
  • Undersøkelsen er del av SFTs arbeid på legemidler og kosmetikk i miljøet.
I arbeidet med å følge opp stortingsmelding nr. 14 (2006-2007) "Sammen for et giftfritt miljø", har SFT fått undersøkt forekomsten av utvalgte legemidler i avløpsvannet fra Rikshospitalet og Ullevål Sykehus i Oslo. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norsk institutt for luftforskning (NILU) har utført undersøkelsen på oppdrag fra SFT.

Det må flere undersøkelser til for å kunne vurdere i hvilken grad utslippene av legemidler fra sykehusene bidrar til totalbelastningen av legemidler i miljøet. SFT skal kartlegge utslipp fra sykehus i løpet av 2007.

De fleste stoffene renses bort

Utslippene fra de to undersøkte sykehusene i Oslo går til Sentralrenseanlegg Vest (VEAS) på Slemmestad. Legemidlene har forskjellige fysiske og kjemiske egenskaper, og får dermed ulik skjebne i renseanlegget. En del av legemidlene brytes ned i renseanlegget, mens andre legemidler binder seg til partikler og finnes hovedsakelig igjen i slammet.

Noen få av de undersøkte legemidlene fjernes dårlig i renseanlegget på grunn av stoffenes egenskaper.

Antibiotikum slipper gjennom

I avløpsvannet fra sykehusene ble det funnet i høyest konsentrasjoner av paracetamol. Dette smertestillende stoffet omsettes i store mengder, er svært vannløselig og brytes effektivt ned i renseanlegget.

Det ble også påvist relativt høye nivåer av antibiotikaene ciprofloxacin og trimetoprim.

Bruk og kast

Ikke kast legemidler i søpla

  • Legemiddelverket ber vanlige forbrukere levere legemiddelavfall på apotek.
  • Alle apotek har plikt til å motta legemiddelavfall kostnadsfritt fra publikum.
De viktigste kildene for tilførsel av legemidler til miljøet er vanlig bruk i husholdninger og institusjoner. Noe blir også tilført ved at ubrukte legemidler blir kastet.

Via avløpsnettet blir stoffene tilført kommunale renseanlegg, og noe kan slippe gjennom renseanleggene og videre ut i sjøen. Stoffene finner også i noen grad veien til naturen via avfallsdeponier.

Tema