April 2007

Tilfører Oslofjorden små mengder legemidler

Nye undersøkelser påviser legemidler i avløpsvannet fra Rikshospitalet og Ullevål sykehus i Oslo, blant annet smertestillende medisiner og antibiotika. Mesteparten av stoffene... 24.04.07

Økende miljøsamarbeid med Russland

SFT har fått seks millioner kroner fra Miljøverndepartementet til å drive miljøsamarbeid med Russland i 2007. Midlene vil bli brukt i prosjekter som handler om vern av havmiljø,... 25.04.07

Foreslår felles offentlig miljøteknologisatsing

Norsk miljøteknologi kan i sterkere grad bidra til å løse verdens miljøproblemer og samtidig styrke norsk næringsliv. For å få til det mener Innovasjon Norge, Norges forskningsr... 27.05.07

Foreslår felles offentlig satsing på miljøteknologi

Norsk miljøteknologi kan i sterkere grad bidra til å løse verdens miljøproblemer og samtidig styrke norsk næringsliv. For å få til det mener Innovasjon Norge, Norges forskningsr... 09.03.07

Gransker Norges klimagassregnskap

SFT har denne uken besøk av en internasjonal revisjonsgruppe som gransker om Norge tilfredsstiller Kyotoprotokollens krav til kartlegging og rapportering av utslipp og opptak av... 27.04.07

Anmelder Borregaard for utslipp av kvikksølv

SFT anmelder Borregaard AS i Sarpsborg til politiet for utslippet av over fire kilo kvikksølv til Glomma i oktober i fjor. SFT ser alvorlig på utslippet og er ikke fornøyd med... 27.04.07

Fortsatt god innsamling av spillolje

Det ble samlet inn rundt 23 000 kubikkmeter refusjonsberettiget spillolje i Norge i 2006. Dette innebærer at over 80 prosent av spilloljen nå leveres til godkjente refusjonsanlegg. 25.04.07

Miljøgifter kan gi fugledød i Arktis

En ny studie viser at døde og døende arktiske sjøfugl på Bjørnøya har svært høye nivåer av miljøgifter som PCB og bromerte flammehemmere. Nivåene er høyere enn det vi vet påvirk... 26.04.07

Barentshavet og Bjørnøya

Barentshavet er eit av dei mest produktive havområda i verda, og er gyte- og oppvekstområde for kommersielt viktige fiskeartar som for eksempel, torsk, hyse, sild og lodde. Som ... 25.04.07

Utvidet miljøovervåkning i Oslo havn

SFT utvider miljøovervåkningen av oppryddingen av sjøbunn i Oslo havn. Vi vil også få gjennomført beregninger av massene som ligger i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. 25.04.07

Støtter arbeidet i Vansjø og Jærvassdragene

SFT gir fire millioner kroner til Vansjø-Hobølvassdraget i Østfold og Akershus og to millioner til Jærvassdragene i Rogaland. Pengene vil sørge for at arbeidet for å bedre... 23.04.07

PCB-forbud reduserer energiforbruket

En reduksjon i energiforbruket tilsvarende årsforbruket til en by med 40.000 innbyggere. Det er ett av resultatene av myndighetenes forbud mot PCB-holdige kondensatorer i... 18.04.07

Strenge krav på Snøhvitfeltet

SFT gir Statoil tillatelse til utslipp til sjø av enkelte stoffer og borekaks, samt utslipp til luft, i forbindelse med boring av en avgrensningsbrønn på Snøhvitfeltet utenfor... 18.04.07

Norsk vassmiljø skal bli enda betre

Noreg har miljøutfordringar knytta til vannressursane våre. I åra som kjem skal forvaltinga av norsk vassmiljø bli betre - med drahjelp frå EU. Det skriv direktør Janne Sollie i... 18.04.07

Vellykka fjerning av miljøgifter på Lillehammer

På oppdrag frå SFT har Fylkesmannen i Oppland fått fjerna forureina slam i kanalen på Strandtorget på Lillehammer. Det vart fjerna omlag 30 tonn forureina slam frå området, som ... 17.04.07

Vil ha tilbake statlege utlegg

SFT varslar eit krav på ni millionar kroner i refusjon frå ein grunneigar for delar av utgiftene til opprydding av forureining i grunnen på ein eigedom i Elverum. Eigedommen var... 16.04.07

Forbod mot miljøgifta PFOS

Miljøgifta PFOS skader reproduksjonen og brytast ikkje ned i miljøet. Miljøvernminister Helen Bjørnøy har nå fastsett eit forbod mot bruken av gifta i Norge. Forbodet gjeld... 12.04.07

Nytt regelverk for eksport og import av avfall

Nytt regelverk om grensekryssende transport av avfall trer i kraft i EU 12. juli 2007 og et nytt notifikasjonsskjema skal tas i bruk. For å unngå forsinkelser i en overgangsperi... 29.03.07

Kvotepliktige CO2-utslipp godkjent

CO2-utslippet fra kvotepliktige norske bedrifter var nær fem prosent lavere i 2006 enn det de var tildelt. Reduksjonen skyldes at noen virksomheter har gjennomført tiltak for å... 10.04.07

Hver grad teller

Norge og EU står samlet bak målet om at den globale gjennomsnittstemperaturen ikke skal øke mer enn to grader Celsius. Langfredag la FNs klimapanel fram en ny rapport som grundi... 10.04.07

Klimaendringene har synlige og merkbare effekter

I dag legger FNs klimapanel fram sin andre delrapport i 2007. Klimapanelet konkluderer med at menneskeskapte klimaendringer allerede påvirker og har påvirket natur og samfunn.... 06.04.07