2007

Få smil for miljøet i Noreg

Klimaendringar, tap av biologisk mangfald og spredning av miljøgifter er dei viktigaste miljøutfordringane for Noreg. På andre område har vi klart å redusere problema. Utsleppa ... 23.12.07

Forbyr kvikksølv i produkter

Miljøverndepartementet har fastsatt et forbud mot bruk av kvikksølv i produkter i Norge. Blant annet vil bruk av kvikksølv i tannfyllingsmaterialer bli forbudt. 22.12.07

Stoppa produksjonen etter kvikksølvutslepp

Rio Doce Manganese Norway AS i Mo i Rana har stoppa produksjonen ved sinterverket i minst fire veker. Årsaka er for høge utslepp av kvikksølv. Bedrifta kan ikkje starte... 21.12.07

Byggavfall - skjema og veiledning

Miljøverndepartementet har fastsatt en ny forskrift med krav om kildesortering av byggavfall og innlevering av avfallsplaner og sluttrapporter i byggesaker. 21.12.07

Økt vrakpant for særlig forurensende kjøretøyer

Stortinget har for 2008 vedtatt å øke vrakpanten til 5000 kroner for særlig forurensende dieselbiler. 21.12.07

Refusjonssatsen justeres i 2008

St.prp. nr. 1 (2006-07): Skatte- avgifts- og tollvedtak for Finansdepartementet foreslår at smøreoljeavgiften for 2008 prisjusteres i forhold til 2007. 19.12.07

Ett skritt nærmere ny klimaavtale

Delegater fra 187 land ble under klimakonferansen på Bali enige om hvordan man skal forhandle fram mot en ny klimaavtale i 2009. 15.12.07

Må redusere kvikksølvutslipp

Rio Doce Manganese Norway AS i Mo i Rana må innen 20. desember 2007 redegjøre for SFT om tiltak som kan redusere utslippene av kvikksølv til luft. Om nødvendig må bedriften... 14.12.07

Ptil, Kystverket og SFT granskar oljeutsleppet frå Statfjord A

Petroleumstilsynet (Ptil), Kystverket og Klima- og forureiningsdirektoratet har iverksett gransking av oljeutsleppet frå Statfjord A onsdag. 13.12.07

Sigurd Tremoen skal leie SFT si kjemikalieavdeling

Sigurd Tremoen (42), som nå leier miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Oppland, er tilsett som ny direktør i SFT si avdeling for kjemikalier og lokalmiljø (kjemikalieavdelinga). 12.12.07