Veileder for ballbinger og støy

Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet en veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg. Veilederen omfatter blant annet ballbinger.

Den nye veilederen skal sikre at støy som miljøfaktor blir tilstrekkelig utredet og vurdert når nye anlegg blir planlagt og utformet, slik at støyplager og konflikter unngås. Veilederen er utarbeidet i samarbeid med Kultur- og kirkedepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Statens forurensningstilsyn (SFT), Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helse- og velferdsetaten i Oslo kommune.

 

Tema