Rettleiar til regelverket om støy

Den nye rettleiaren til kapittel 5 om støy i forurensingsforskrifta er i første rekke retta mot ansvarlege anleggseiere. Rettleiinga gjev innføring i korleis dei skal opptre i forhold til reglane i forskrifta og kva styresmaktene forventar av dei.

Andre målgrupper for rettleiinga:

  • Kommunar som kjem inn under kartleggingsreglane
  • Fylkesmennene som er forureiningsmyndigheit etter forskrifta
  • Konsulentar som skal utføre utrekningar og utrede tiltak.

Samarbeid mellom etatar

Rettleiinga er utarbeida av Klima- og forureiningsdirektoratet i samarbeid med Statens vegvesen, Jernbaneverket, Forsvarsbygg, Avinor, Oslo kommune og Prosessindustriens landsforening.

Tema